doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

siskovaJméno a příjmení: doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Kontakt: nadezda.siskova@upol.cz

Pracovní pozice: Vedoucí Jean Monnet Centra of Excellence v oboru evropského práva

 

 

Oblast odborného zaměření a specializace:

Evropská unijní ochrana lidských práv (včetně mechanismu Listiny základních práv EU), ústavní právo EU (včetně federalizace EU), Štrasburský kontrolní mechanismus ochrany lidských práv, právo vnějších vztahů EU (včetně Východního partnerství a asociačního práva), sbližování národního práva s právem EU.

 

Vzdělání:

 • 2013: Doc. v oboru mezinárodního (včetně evropského) práva na PF Panevropská vysoká škola v Bratislavě (habilitační práce: „Lidskoprávní mechanizmy na úrovni EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost“)
 • 2003: Doc. v oboru mezinárodních vztahů, FMV VŠE Praha (habilitační práce: „Dimenze ochrany lidských práv EU“)
 • 1999: Ph.D. v oboru mezinárodního (včetně evropského) práva PF MU Brno (disertační práce: „Základní otázky sbližování českého práva s právem ES“)
 • 1989: JUDr. v oboru mezinárodního práva, PF MU Brno
 • 1979: Mgr. v oboru právo a právní věda, PF Univerzity Ševčenko Kyjev

 

Profesní růst:

 • 1994 – dosud: kmenová zaměstnankyně PF Univerzity Palackého v Olomouci (asistentka, odborná asistentka, docentka)
 • 2015 – dosud: vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva
 • 2006 – 2012: docentka na Moravské vysoké škole v Olomouci (na částečný úvazek)
 • 1996 – 2014: vedoucí katedry evropského a mezinárodního práva na PF UP
 • 1997 – dosud: nositelka Jean Monnet Chair v oboru evropského práva
 • 2007 – 2009: proděkanka PF UP pro mezinárodní vztahy
 • 2006 – 2011: vedoucí ústavu právních věd na Moravské vysoké škole

 

Profesní funkce:

Členství ve vědeckých společnostech, odborných sdruženích a expertních skupinách:

–           Předsedkyně České asociace pro evropská studia (ECSA Czech, součást ESCA – World)

–           Členka České společnosti pro mezinárodní právo

–           Členka expertních skupin Evropské komise a Evropské výzkumné agentury a posuzovatelka grantových projektů v rámci 6. Rámcového programu, 7. Rámcového programu, programu Horizont 2020 a Jean Monnet programu.

–           Členka mezinárodní poroty soutěže Doctoral Thesis Competition pořádané Výborem regionů EU (Brusel)

–           Členka expertní skupiny Team Europe (sdružení nezávislých expertů) při Zastoupení Evropské komise v ČR (v letech 1999 – 2006)

 

Členství ve vědeckých a oborových radách

–           Členka Vědecké rady Právnické fakulty UP

–           Členka oborové rady pro Ph.D. studium v oboru Právo na Právnické fakultě UP

–           Členka oborové komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Evropská studia na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha

–           Předsedkyně komise pro obhajoby rigorózních prací v oboru evropského práva na PF UP v Olomouci

–           členka kolegia Rektora Moravské vysoké školy (2006-2011)

–           členka kolegia děkana PF UP v Olomouci (1995-2014)

 

Členství v redakčních radách odborných časopisů a periodikách:

–           Šéfredaktorka časopisu „European studies. The Review of European Law, Economics and Politics“, Walters Kluwer, (Praha)

–           Členka redakční rady časopisu „International and Comparative Law Review“

            (Olomouc)

–           Členka redakční rady časopisu „Acta iuridica Olomoucensis“ (Olomouc)

–           Členka redakční rady časopisu „Working Papers“ (Praha)

–           Členka redakční rady Czech Yearbook of International Law (Praha)

–           Členka redakční rady časopisu „Advokat“ (Kyjev, Ukrajina)

–           Členka redakční rady časopisu „Vestnik Academii Advokatury Ukrajiny“ (Kyjev, Ukrajina)

 

Pedagogická činnost:

Vyučující a garant výuky předmětů „Evropské právo I – Ústavní  základy EU“, „Jednotný vnitřní trh EU“, „Mechanismus ochrany lidských práv na úrovní EU“, „Evropský unijní prostor svobody, bezpečnosti a práva“ pro studenty PF UP Olomouc / v oboru právo a politologie/.

 

Vědecká činnost (výběr):

 • Účast na mezinárodních konferencích s vlastními příspěvky: Celkem 61 z toho 31 v zahraničí.
 • Za dobu působení na PF UP realizovala 21 grantových projektů (19 z nich jako řešitelka).
 • 2015-2018: Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva s názvem: „From Supranational Organisation to a Federal Union of States (Reform of the Union and the Related Issues)“. Poskytovatel Evropská komise, EACEA/projekt je v realizaci.
 • 2011-2013: vedoucí mezinárodní výzkumné skupiny (Jean Monnet Multilateral Research Group) vědců z ČR, Německa, Slovenska, Estonska a Ukrajiny v rámci realizace grantového projektu s názvem „Eastern Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights. Poskytovatel Evropská komise, EACEA.
 • 2011-2014: Jean Monnet projekt „The increasing role of the Czech Association of European Studies (Czech ECSA) in the study of the European integration proces“. Poskytovatel Evropská komise, EACEA.
 • 2006-2007: Proces konstitualizace EU a jeho dopady. Poskytovatel Grantová agentura ČR
 • 1997-2000: Jean Monnet Chair in European Community Law. Poskytovatel Evropská komise.
 • 1997-2000: Jean Monnet výzkumný projekt na téma: „Basic questions of the harmonisation of the Czech Law with EC Law“ (Základní otázky sbližování českého práva s právem ES). Poskytovatel Evropská komise.
 • Grantový projekt „Evropská unie v měnícím se světě – aktuální reflexe v právu EU“. Poskytovatel IGA UP.

 

Publikační činnost:

Je autorkou více než 100 publikací (monografií, učebnic, vědeckých článků), vydaných v ČR a v zahraničí (Německo, Velká Británie, Nizozemí, Portugalsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko).

 

Monografie a kapitoly v monografiích

 • ŠIŠKOVÁ, N. (ed.). From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. Cambridge Scholars Publishing, 2014. 303 s. (hlavní autor a editor monografie)
 • ŠIŠKOVÁ, N. (ed.). The process of Constitutionalisation of the EU and the related issues. Groningen: Europa Law Publishing, 2008. 238 s.
 • ŠIŠKOVÁ, N.. Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii. 2. aktualizované

      a rozšířené vydání. Praha: Linde, 2008. 254 s.

 • ŠIŠKOVÁ, N.. Základní otázky sbližování českého práva s právem ES. Praha: Codex Bohemia, 1998. 334 s.
 • ŠIŠKOVÁ, N. (ed.). Lisabonská smlouva a její dopady na mezinárodní, evropské a vnitrostátní právo členských států. Praha: Leges, 2012. (hlavní autor a editor monografie)
 • ŠIŠKOVÁ, N. Listina (Charta) základních práv EU, zvláštnosti její aplikace a výhledy do budoucna. In: GERLOCH, A., ŠTURMA, P. a kol.. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním kontextu). Praha: Auditiorium, 2011, s. 444 -452.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Lisabonská smlouva a Listina základních práv EU. In: GERLOCH, A., WINTR, J. a kol.. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 325 – 338.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Creation of the European Constitucionalism in the Field of Human Rights. In: CHRONOWSKI, N. (ed.). Constitutional Development of the European Union. Pecz: Edition of Pecz University, 2006. 214 s. Dostupné na: http://kozjogpecs.hu/images/tankonyv/eunicumpdf.pdf, s. 37 -53.
 • ŠIŠKOVÁ, N. The process of constitualisation of EU in the field of human rights and its envisaged impact. In: Rozszerzenie Unie Evropejskiej. Wroclaw: Wroclaw University Publishing, 2005, s. 156 – 161.

 

 

Učebnice a učební texty

 • ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo I – Ústavní základy EU. Praha: Linde, 2007, 310 s.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Evropské právo II – Jednotný vnitřní trh EU. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
 • ŠIŠKOVÁ, N., MATOCHOVÁ, S. Evropské a české právo, jejich vzájemný poměry v judikatuře Ústavního soudu ČR. Praha: Linde, 2010. 448 s., autorský podíl 50 %.

 

Vědecké články

 • ŠIŠKOVÁ, N. New challenges of the EU in the field of human rights (focusing on the mechanism of the Charter). European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics. 2014, 1,s. 9-16.
 • ŠIŠKOVÁ, N. The Impact of the Eurozone´s Crisis on the Institutional Framework and National Law of Member States- Some Considerations. Danube: Law and Economic Review, 2013, č. 12, s. 293-300.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Modification du mécanisme de controle de la Convention européenne des droits de l´homme a la base du Protocol  No 14. International and Comparative Law Review, 2012, č. 2, s. 141 – 153.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Charter of the Fundamental Rights of the EU in the Context of Protocol No. 30 to Lisbon Treaty. Danube: Law and Economics Review, 2011, č. 2, s. 55-61.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Charter of the fundamental rights of the EU in the context of Protocol No 30 to Lisbon Treaty. Harmonization and Unification of Law in the European context. Law as a Unifyinng Factor of Europe – JURISPRUDENCE AND PRACTICE, 2011, s. 259 – 269.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Treaty of Lisbon and Charter of Fundamental rights of the EU, future prospects. In: PORTO, M., DE AMARAL, F.(eds.): Temas de Integração, 2009, s. 11- 19.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Chartia osnovných prav Evropejskogo Sojuza i voprovy sudebnoj zaštity. Advokat, 2012, č. 11, s. 6 – 8.
 • ŠIŠKOVÁ, N. The Human Rights Protection  in the European Union Context and its Current Dilemma. The European Legal Forum, 2005, č. 1, s. 1-8.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Mezinárodní smlouvy podle článku 10 Ústavy ČR a otázky související.   Právní fórum, 2005, č. 8, s.291 – 297.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Chartija osnovnych prav  Jevropejskoho Sojuzu i problemy jeji konstytucijnoho rozvytku. Jurijdyčnyj žurnal, 2005, č. 11, s. 67-69.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Aktuálnyje problemy konstitualizacii Evropejskogo Sojuza v oblasti prav   čelověka. Pravo i politika, 2003, č. 11, s. 98-102.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Selected current issues of the European Union’s Human Rights protection. International and Comparative Law Review, 2003, 9, s. 111-121.
 • ŠIŠKOVÁ, N. K problematice možného přistoupení Evropských společenství k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Právník, 2003, č. 1, s. 41-54.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Vývoj doktríny lidských práv v judikatuře Evropského soudního dvora.  Právník, 2003, č. 4, s. 342-365.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Pravovyje aspekty integraciji Českoj Respubliky v Evropejskij Sojuz. Pravo i politika, 2002, č. 3, s. 76-81.
 •  

·          

Citační index: 390 citací a recenzí, z toho 113 v zahraničí (Francie, Německo, Velká Británie, Ukrajina, Rusko, Slovensko). Recenzí je celkem 31, z toho v zahraničí 9.

 

Ostatní:

Ocenění a uznání:

 • Čestné uznání rektora UP v kategorii odborná publikace za rok 2014 za monografii„From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Anylysis“, Cambridge Scholars Publishing, 2014.
 • Čestné uznání rektorky UPkategorii monografií za rok 2003 za odbornou publikaci„Dimenze ochrany lidských práv v EU“, ASPI, Praha, 2003.
 • Čestné uznání rektora UP v kategorii mimořádný vědecký počin za rok 2008 za odbornou publikaci „The Process of Constitutionalisation of the EU and the related issues“, Europa Law Publishing, Groningen, 2008 .
 • V roce 2011 byla vyznamenána cenou České Asociace pro evropská studia za významný přínos pro rozvoj vědy v oboru evropského práva.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc