doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

siskovaJméno a příjmení: doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

Kontakt: nadezda.siskova@upol.cz

Pracovní pozice: Vedoucí Jean Monnet Centra of Excellence v oboru evropského práva

 

 

Oblast odborného zaměření a specializace:

Evropská unijní ochrana lidských práv (včetně mechanismu Listiny základních práv EU), ústavní právo EU (včetně federalizace EU), Štrasburský kontrolní mechanismus ochrany lidských práv, právo vnějších vztahů EU (včetně Východního partnerství a asociačního práva), sbližování národního práva s právem EU.

 

Vzdělání:

 • 2013: Doc. v oboru mezinárodního (včetně evropského) práva na PF Panevropská vysoká škola v Bratislavě (habilitační práce: „Lidskoprávní mechanizmy na úrovni EU po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost“)
 • 2003: Doc. v oboru mezinárodních vztahů, FMV VŠE Praha (habilitační práce: „Dimenze ochrany lidských práv EU“)
 • 1999: Ph.D. v oboru mezinárodního (včetně evropského) práva PF MU Brno (disertační práce: „Základní otázky sbližování českého práva s právem ES“)
 • 1989: JUDr. v oboru mezinárodního práva, PF MU Brno
 • 1979: Mgr. v oboru právo a právní věda, PF Univerzity Ševčenko Kyjev

 

Profesní růst:

 • 1994 – dosud: kmenová zaměstnankyně PF Univerzity Palackého v Olomouci (asistentka, odborná asistentka, docentka)
 • 2015 – dosud: vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva
 • 2006 – 2012: docentka na Moravské vysoké škole v Olomouci (na částečný úvazek)
 • 1996 – 2014: vedoucí katedry evropského a mezinárodního práva na PF UP
 • 1997 – dosud: nositelka Jean Monnet Chair v oboru evropského práva
 • 2007 – 2009: proděkanka PF UP pro mezinárodní vztahy
 • 2006 – 2011: vedoucí ústavu právních věd na Moravské vysoké škole

 

Profesní funkce:

Členství ve vědeckých společnostech, odborných sdruženích a expertních skupinách:

–           Předsedkyně České asociace pro evropská studia (ECSA Czech, součást ESCA – World)

–           Členka České společnosti pro mezinárodní právo

–           Členka expertních skupin Evropské komise a Evropské výzkumné agentury a posuzovatelka grantových projektů v rámci 6. Rámcového programu, 7. Rámcového programu, programu Horizont 2020 a Jean Monnet programu.

–           Členka mezinárodní poroty soutěže Doctoral Thesis Competition pořádané Výborem regionů EU (Brusel)

–           Členka expertní skupiny Team Europe (sdružení nezávislých expertů) při Zastoupení Evropské komise v ČR (v letech 1999 – 2006)

 

Členství ve vědeckých a oborových radách

–           Členka Vědecké rady Právnické fakulty UP

–           Členka oborové rady pro Ph.D. studium v oboru Právo na Právnické fakultě UP

–           Členka oborové komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru Evropská studia na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha

–           Předsedkyně komise pro obhajoby rigorózních prací v oboru evropského práva na PF UP v Olomouci

–           členka kolegia Rektora Moravské vysoké školy (2006-2011)

–           členka kolegia děkana PF UP v Olomouci (1995-2014)

 

Členství v redakčních radách odborných časopisů a periodikách:

–           Šéfredaktorka časopisu „European studies. The Review of European Law, Economics and Politics“, Walters Kluwer, (Praha)

–           Členka redakční rady časopisu „International and Comparative Law Review“

            (Olomouc)

–           Členka redakční rady časopisu „Acta iuridica Olomoucensis“ (Olomouc)

–           Členka redakční rady časopisu „Working Papers“ (Praha)

–           Členka redakční rady Czech Yearbook of International Law (Praha)

–           Členka redakční rady časopisu „Advokat“ (Kyjev, Ukrajina)

–           Členka redakční rady časopisu „Vestnik Academii Advokatury Ukrajiny“ (Kyjev, Ukrajina)

 

Pedagogická činnost:

Vyučující a garant výuky předmětů „Evropské právo I – Ústavní  základy EU“, „Jednotný vnitřní trh EU“, „Mechanismus ochrany lidských práv na úrovní EU“, „Evropský unijní prostor svobody, bezpečnosti a práva“ pro studenty PF UP Olomouc / v oboru právo a politologie/.

 

Vědecká činnost (výběr):

 • Účast na mezinárodních konferencích s vlastními příspěvky: Celkem 61 z toho 31 v zahraničí.
 • Za dobu působení na PF UP realizovala 21 grantových projektů (19 z nich jako řešitelka).
 • 2015-2018: Jean Monnet Centre of Excellence v oboru evropského práva s názvem: „From Supranational Organisation to a Federal Union of States (Reform of the Union and the Related Issues)“. Poskytovatel Evropská komise, EACEA/projekt je v realizaci.
 • 2011-2013: vedoucí mezinárodní výzkumné skupiny (Jean Monnet Multilateral Research Group) vědců z ČR, Německa, Slovenska, Estonska a Ukrajiny v rámci realizace grantového projektu s názvem „Eastern Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights. Poskytovatel Evropská komise, EACEA.
 • 2011-2014: Jean Monnet projekt „The increasing role of the Czech Association of European Studies (Czech ECSA) in the study of the European integration proces“. Poskytovatel Evropská komise, EACEA.
 • 2006-2007: Proces konstitualizace EU a jeho dopady. Poskytovatel Grantová agentura ČR
 • 1997-2000: Jean Monnet Chair in European Community Law. Poskytovatel Evropská komise.
 • 1997-2000: Jean Monnet výzkumný projekt na téma: „Basic questions of the harmonisation of the Czech Law with EC Law“ (Základní otázky sbližování českého práva s právem ES). Poskytovatel Evropská komise.
 • Grantový projekt „Evropská unie v měnícím se světě – aktuální reflexe v právu EU“. Poskytovatel IGA UP.

 

Publikační činnost:

Je autorkou více než 100 publikací (monografií, učebnic, vědeckých článků), vydaných v ČR a v zahraničí (Německo, Velká Británie, Nizozemí, Portugalsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko).

 

Monografie a kapitoly v monografiích

 

Učebnice a učební texty

 • ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo I – Ústavní základy EU. Praha: Linde, 2007, 310 s.
 • ŠIŠKOVÁ, N. Evropské právo II – Jednotný vnitřní trh EU. Praha: Wolters Kluwer, 2012.
 • ŠIŠKOVÁ, N., MATOCHOVÁ, S. Evropské a české právo, jejich vzájemný poměry v judikatuře Ústavního soudu ČR. Praha: Linde, 2010. 448 s., autorský podíl 50 %.
 

Vědecké články

 

Ostatní:

Ocenění a uznání:

 • Čestné uznání rektora UP v kategorii odborná publikace za rok 2014 za monografii„From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Anylysis“, Cambridge Scholars Publishing, 2014.
 • Čestné uznání rektorky UPkategorii monografií za rok 2003 za odbornou publikaci„Dimenze ochrany lidských práv v EU“, ASPI, Praha, 2003.
 • Čestné uznání rektora UP v kategorii mimořádný vědecký počin za rok 2008 za odbornou publikaci „The Process of Constitutionalisation of the EU and the related issues“, Europa Law Publishing, Groningen, 2008 .
 • V roce 2011 byla vyznamenána cenou České Asociace pro evropská studia za významný přínos pro rozvoj vědy v oboru evropského práva.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc