JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

hamulakJméno: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry mezinárodního a evropského práva, PF UPOL

Kontakt: ondrej.hamulak@upol.cz,  585 63 7635:

 

Oblast odborného zájmu: rozvoj evropského nadnárodního konstitucionalizmu, účinky práva EU ve vnitrostátním systému, interakce mezi národním a nadnárodním právem a dopady členství v EU na suverenitu členských států, lidská práva a jejich ochrana v rámci EU.

Vzdělání:

 • 2001-2006: Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Téma diplomové práce: Komparace ústavního vývoje ČR a SR po rozdělení federace. Ukončeno „s vyznamenáním“.
 • 2011: JUDr., rigorózní řízení, Katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Téma rigorózní práce: Evropský zatýkací rozkaz před ústavními soudy (Testování koherence evropského integračního projektu).
 • 2009-2013: Ph.D., doktorské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor ústavní právo. Ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce na téma Suverenita České republiky a autonomie českého práva (na pozadí členství ČR v EU).

Profesní růst:

 • 2013-dodnes: proděkan PF UP v Olomouci (komunikace, vnější vztahy, organizace a rozvoj).
 • 2009-dodnes: odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • 2008-dodnes: výkon funkce tajemníka katedry.
 • 2006-2009: asistent na katedře evropského práva

Profesní funkce:

 • 2015-2016, 2012-2014: člen Rady vysokých škol České republiky
 • 2010-dodnes: šéfredaktor fakultního časopisu Acta Iuridica Olomucensia.
 • 2012-2013: člen Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Členství v odborných organizacích:

 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
 • Česká společnost pro mezinárodní právo
 • Česká asociace pro evropská studia

 

Pedagogická činnost: Evropské právo 1, Evropské právo 2, Mechanismus ochrany lidských práv v rámci EU, Evropské soudnictví, Evropské sociální právo, Právo vnějších vztahů Evropské unie, Constitutional Foundations of the EU

Vědecká činnost:

 • 2015-2018: Jean Monnet Centre of Excellence na PF UP v Olomouci, Evropská komise – EACEA, člen výzkumného týmu
 • 2015: Evropská unie a finanční krize: Jak se změnil vztah mezi právním řádem EU a právními řády členských států?, IGA, UPOL, spoluřešitel
 • 2014: Princip tolerance v rámci fungování Evropské unie – od teoretického konceptu k praxi, IGA, UPOL, řešitel
 • 2012-2013: Jean Monnet Multilateral research, Group – Eastern Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights, Evropská komise – EACEA, spoluřešitel
 • 2012-2013: Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe, GAČR, spoluřešitel
 • 2012: Soužití Evropské unie a členských států na příkladu České republiky – Sdílená suverenita a ústavní pluralizmus, IGA, UPOL, řešitel
 • 2011: Vztahy a interakce mezi českým právem a právem Evropské unie – východiska a aktuální otázky, IGA, UPOL, řešitel
 • 2010: Moderní trendy ve vývoji práva – Aktuální otázky vývoje práva, IGA, UPOL, člen výzkumného týmu
 • 2009: Rozbor evropsko-právních konotací v judikatuře ústavních soudů České republiky a Slovenské republiky, PF UPOL, řešitel

 

Publikační činnost (výběr):

Článek:

Monografie:

Kapitola v knize:

Sborník-celek:

Příspěvek ve sborníku:

Učebnice a skripta:

 • HAMUĽÁK, O. Ústavní základy EU – Rukověť pro seminární výuku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. 198 s. ISBN 978-80-244-2116-2.
 • HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. Praktikum práva Evropské unie. Ústavní základy a soudnictví.. Praha: Leges, 2011. 176 s. ISBN 978-80-87212-93-6.
 • HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V., PETR, M.: Praktikum práva Evropské unie – vnitřní trh. Praha : Leges, 2011. 288 s. ISBN 978-80-87576-09-0.
 • STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Handbook on EU Internal Market. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 142 s. ISBN 978-80-244-3856-6.
 • HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. Praktikum práva Evropské unie – Ústavní základy a soudnictví. 2. upravené a aktualizované vydání. Praha : Leges, 2013. 224 s. ISBN 978-80-87576-68-7.
 • HAMUĽÁK, O. Substanţa „caracterului statal” al Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona şi deciziile curţilor constituţionale în materie. Revista română de drept european, 2010, roč. 8, č. 5, s. 52-67. ISSN 2068-8083.
 • HAMUĽÁK, O. New Fighter in the Ring: The Relationship between European Union Law and Constitutional Law of Member States from the Perspective of the Czech Constitutional Court. Journal of Eurasian Law, 2011, roč. 3, č. 2, s. 279-303. ISSN 1941-8930.
 • HAMUĽÁK, O. Lessons from the „Constitutional Mythology“ or How to Reconcile the Concepts of State with European Integration, DANUBE: Law and Economics Review, 2015,  roč. 6, č. 2, s, 75–90. ISSN 1804-6746.

Ostatní:

 • Čestné uznání rektora UP v Olomouci autorům monografií za publikaci HAMUĽÁK, Ondrej. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Praha: Leges, 2010, 256 s.
 • Čestné uznání rektora UP v Olomouci autorům monografií za publikaci HAMUĽÁK, O. Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011. 132 s.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc