JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

hamulakJméno: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry mezinárodního a evropského práva, PF UPOL

Kontakt: ondrej.hamulak@upol.cz,  585 63 7635:

 

Oblast odborného zájmu: rozvoj evropského nadnárodního konstitucionalizmu, účinky práva EU ve vnitrostátním systému, interakce mezi národním a nadnárodním právem a dopady členství v EU na suverenitu členských států, lidská práva a jejich ochrana v rámci EU.

Vzdělání:

 • 2001-2006: Mgr., Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Téma diplomové práce: Komparace ústavního vývoje ČR a SR po rozdělení federace. Ukončeno „s vyznamenáním“.
 • 2011: JUDr., rigorózní řízení, Katedra evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Téma rigorózní práce: Evropský zatýkací rozkaz před ústavními soudy (Testování koherence evropského integračního projektu).
 • 2009-2013: Ph.D., doktorské studium, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Doktorský studijní program Teoretické právní vědy, obor ústavní právo. Ukončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce na téma Suverenita České republiky a autonomie českého práva (na pozadí členství ČR v EU).

Profesní růst:

 • 2013-dodnes: proděkan PF UP v Olomouci (komunikace, vnější vztahy, organizace a rozvoj).
 • 2009-dodnes: odborný asistent na katedře mezinárodního a evropského práva, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
 • 2008-dodnes: výkon funkce tajemníka katedry.
 • 2006-2009: asistent na katedře evropského práva

Profesní funkce:

 • 2015-2016, 2012-2014: člen Rady vysokých škol České republiky
 • 2010-dodnes: šéfredaktor fakultního časopisu Acta Iuridica Olomucensia.
 • 2012-2013: člen Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Členství v odborných organizacích:

 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo
 • Česká společnost pro mezinárodní právo
 • Česká asociace pro evropská studia

 

Pedagogická činnost: Evropské právo 1, Evropské právo 2, Mechanismus ochrany lidských práv v rámci EU, Evropské soudnictví, Evropské sociální právo, Právo vnějších vztahů Evropské unie, Constitutional Foundations of the EU

Vědecká činnost:

 • 2015-2018: Jean Monnet Centre of Excellence na PF UP v Olomouci, Evropská komise – EACEA, člen výzkumného týmu
 • 2015: Evropská unie a finanční krize: Jak se změnil vztah mezi právním řádem EU a právními řády členských států?, IGA, UPOL, spoluřešitel
 • 2014: Princip tolerance v rámci fungování Evropské unie – od teoretického konceptu k praxi, IGA, UPOL, řešitel
 • 2012-2013: Jean Monnet Multilateral research, Group – Eastern Partnership and its prospects with a view of legal approximation, rule of law and human rights, Evropská komise – EACEA, spoluřešitel
 • 2012-2013: Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe, GAČR, spoluřešitel
 • 2012: Soužití Evropské unie a členských států na příkladu České republiky – Sdílená suverenita a ústavní pluralizmus, IGA, UPOL, řešitel
 • 2011: Vztahy a interakce mezi českým právem a právem Evropské unie – východiska a aktuální otázky, IGA, UPOL, řešitel
 • 2010: Moderní trendy ve vývoji práva – Aktuální otázky vývoje práva, IGA, UPOL, člen výzkumného týmu
 • 2009: Rozbor evropsko-právních konotací v judikatuře ústavních soudů České republiky a Slovenské republiky, PF UPOL, řešitel

 

Publikační činnost (výběr):

Monografie:

HAMUĽÁK, O. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Praha: Leges, 2010. 256 s. ISBN 978-80-87212-43-1.

HAMUĽÁK, O. Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011. 132 s. ISBN 978-80-87382-17-2.

HAMUĽÁK, O. Integrující se Evropa a suverenita České republiky. Olomouc, VUP, 2013, 134 s. ISBN: 978-80-244-3816-0

HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. European Union constitutional law: revealing the complex constitutional system of the European Union. 2013. Olomouc: VUP, 2013. 204 s. ISBN 978-80-244-3615-9 

STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Legal Issues of EU Internal Market: Understanding Four Freedoms. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 248 s. ISBN 978-80-244-3616-6.

STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O., JIRÁSEK, J. BONČKOVÁ, H., PETR, M. Unijní právo před českými soudy. Praha: Leges, 2014, 304 s. ISBN 978-80-7502-040-6

Učebnice a skripta:

HAMUĽÁK, O. Ústavní základy EU – Rukověť pro seminární výuku. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008. 198 s. ISBN 978-80-244-2116-2.

HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. Praktikum práva Evropské unie. Ústavní základy a soudnictví.. Praha: Leges, 2011. 176 s. ISBN 978-80-87212-93-6.

HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V., PETR, M.: Praktikum práva Evropské unie – vnitřní trh. Praha : Leges, 2011. 288 s. ISBN 978-80-87576-09-0.

STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Handbook on EU Internal Market. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013. 142 s. ISBN 978-80-244-3856-6.

HAMUĽÁK, O., STEHLÍK, V. Praktikum práva Evropské unie – Ústavní základy a soudnictví. 2. upravené a aktualizované vydání. Praha : Leges, 2013. 224 s. ISBN 978-80-87576-68-7.

Kapitoly v domácích knihách:

HAMUĽÁK, O. ŠČERBA, F.: Mimosoudní řešení právních sporů. Mediace a vyjednávání. In. Tomoszková V., Tomoszek M. (Eds.): Kurz právnických dovedností. Iuridica Olomoucensis o.p.s., Olomouc 2008. s. 226-252. ISBN 978-80-903400-1-5

HAMUĽÁK, O., ZBÍRAL, R. Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR. In Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 31-56. ISBN 978-80-7380-173-1

HAMUĽÁK, O., ZBÍRAL, R.: Charakter Lisabonské smlouvy. In Klíma, K. a kol.: Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 90-107. ISBN 978-80-7380-173-1 s. 90-107.

HAMUĽÁK, O. Flexibilita ústavního pořádku, právo Evropské unie a marginalia k Listině základních práv Evropské unie. In Mlsna, P. Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy. Praha : Leges, 2011, s. 288-308. ISBN 978-80-87212-63-9

HAMUĽÁK, O. Volný pohyb kapitálu a plateb. Hospodářská a měnová unie. In Evropské právo 2 – Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 84-95. ISBN 978-80-7357-949-4

 

Kapitoly v zahraničních knihách

HAMUĽÁK, O. Nepřímý účinek práva Evropské unie a jeho ústavní limity – polská a česká zkušenost na pozadí implementace rámcového rozhodnutí o eurozatykači. In Jirásek, J. Witkowski, Z. Witkowska-Chrzczonowicz, K. Konstytucyjnoprawne aspekty czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej v Unii Europejsiej. Bydgoszcz : Wydawnictwo KPSW, 2010, s. 151-160. ISBN 978-83-89914-36-1

HAMUĽÁK, O. The Czech Constitutional Court and the Question of an Active Use of the Preliminary Ruling Procedure. In Somssich, R. Central and Eastern European Countries after and before the Accession, Volume 2. Budapest : Faculty of Law, ELTE, 2011, s. 121-128. ISBN 978-963-284-199-1

HAMULAK Ondrej. Idolatry of Rights and Freedoms. In KERIKMÄE T. Protecting Human Rights in the EU – Controversies and Challenges of the Charter of Fundamental Rights. Heidelberg: Springer, 2014, pp 187-198. ISBN 978-3-642-38902-3

HAMUĽÁK, O., CHOCHIA, A. The European Neighbourhood Policy Focused on South Caucasus. In From Eastern Partnership to the Association. A Legal and Political Analysis. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 135-147. ISBN 978-1-4438-5819-9

 

Články v domácích časopisech:

HAMUĽÁK, O. Vytváření supranacionální justiční autority v Africe. Jurisprudence, 2009, roč. 18, č. 3, s. 3-11. ISSN 1802-3843.

HAMUĽÁK, O. Evropská unie po Lisabonské smlouvě. Jaký krok a kam?. Epravo.cz magazine, 2010, roč. 2010, č. 61749, s. x-x. ISSN 1213-189X.

HAMUĽÁK, O. Dělba moci v České republice a Slovenské republice: komparace systémů nejvyšších státních orgánů v jejich vývoji a v současné podobě. Právní fórum : český právnický měsíčník, 2007, roč. 4, č. 10, s. 374-380. ISSN 1214-7966.

HAMUĽÁK, O. Referendum v českém právním prostředí. Právo, 2008, roč. 1, č. 2, s. 31-37. ISSN 1802-9116.

HAMUĽÁK, O. Evropská unie jako komplexní ústavní systém. Acta Iuridica Olomucensia, 2012, roč. 7, č. 2, s. 7-33. ISSN 1801-0288.

HAMUĽÁK, O. Unveiling the Overlooked Freedom – Context of Free Movement of Capital and Payments in the EU Law. Mezinárodní a srovnávací právní revue = International and comparative law review, 2012, roč. 12, č. 2, s. 123-139. ISSN 1213-8770.

HAMUĽÁK, O. Suverenita státu včera a dnes – k dynamice pojmu a hermeneutickým posunům v jeho chápání. Právny obzor, 2013, roč. 96, č. 3, s. 222-239. ISSN 0032-6984.

HAMUĽÁK, O. Labyrint světa (evropského práva) a ráj srdce (ústavní identity České republiky). Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 4-22. ISSN 1337-6810.

HAMUĽÁK, O. The Unbearable Lightness of Being Guardian of the Constitution (Revolt and Revolution Dilemma in the Approach of Czech Constitutional Court Vis-à-Vis EU and Supranational Legal Order). European Studies : the review of European law, economics and politics, 2014, roč. 1, č. 1, s. 103-112. ISSN 1805-8809.

HAMUĽÁK, O. European Integration and Czech Sovereignty ‘Synchronized’. Four Basic Arguments in Defence of Preservation of Sovereign Statehood. Mezinárodní a srovnávací právní revue = International and comparative law review, 2014, roč. 14, č. 2, s. 39-56. ISSN 1213-8770.

 

Články v zahraničních časopisech:

HAMUĽÁK, O. Double „Yes“ to Lisbon Treaty – Double Yes to the Pooled Sovereignty Concept. Few Remarks on Two Decisions of the Czech Constitutional Court. University of Warmia and Mazury Law Review, 2010, roč. 2, č. 1, s. 39-59. ISSN 2080-9670.

HAMUĽÁK, O. Substanţa „caracterului statal” al Uniunii Europene după Tratatul de la Lisabona şi deciziile curţilor constituţionale în materie. Revista română de drept european, 2010, roč. 8, č. 5, s. 52-67. ISSN 2068-8083.

HAMUĽÁK, O. New Fighter in the Ring: The Relationship between European Union Law and Constitutional Law of Member States from the Perspective of the Czech Constitutional Court. Journal of Eurasian Law, 2011, roč. 3, č. 2, s. 279-303. ISSN 1941-8930.

HAMUĽÁK, O. Lessons from the „Constitutional Mythology“ or How to Reconcile the Concepts of State with European Integration, DANUBE: Law and Economics Review, 2015,  roč. 6, č. 2, s, 75–90. ISSN 1804-6746.

 

Ostatní:

 • Čestné uznání rektora UP v Olomouci autorům monografií za publikaci HAMUĽÁK, Ondrej. Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky. Praha: Leges, 2010, 256 s.
 • Čestné uznání rektora UP v Olomouci autorům monografií za publikaci HAMUĽÁK, O. Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2011. 132 s.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc