Naši absolventi

Zájemci o studium občas nemají představu, co mohou po absolvování oboru dělat a kde naleznou uplatnění. Proto jsme se rozhodli oslovit několik absolventů a přiblížit jejich práci. Mezi našimi absolventy nalezneme desítky manažerů úspěšných firem a značná část absolventů našla uplatnění ve státní správě nebo mezinárodních organizacích.

Radim Kašpar

„Studium oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo rozšířilo mé obzory a bylo bezesporu přínosné pro mou pracovní kariéru. Nyní pracuji jako ředitel Okresní hospodářské komory ČR.  Hospodářská komora je instituce, která v Olomouci působí de facto již od roku 1851 a poskytuje zejména podnikatelům širokou paletu služeb, jako je např. podpora exportu, ověřování certifikátů o původu zboží a tzv. karnety ATA (mezinárodních celních dokumentů umožňujících dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní), které jsou využívány v 77 zemích světa. Ze studia oboru evropská studia se zaměřením na evropské právo jsem měl pocit, že je univerzálně použitelné a dává člověku skvělou výchozí pozici pro budoucí profesní kariéru“.

Jan Poruba

„Aktuálně působím na Ministerstvu průmyslu a obchodu jako vedoucí oddělení vnitřního trhu a služeb. Specificky se naše oddělení zaměřuje na volný pohyb zboží a služeb a snažíme se o to, aby čeští podnikatelé měli co nejsnadnější přístup na unijní trh bez zbytečných překážek. S tím souvisí i poradenská a asistenční činnost, kterou nabízíme bezplatně všem občanům EU, ať už jen chtějí znát informace o podmínkách podnikání, nebo potřebují pomoci s jednáním s úřady v jiných členských zemích. Znalost evropského práva je nezbytná pro pochopení principů, fungování i orientaci v předpisech, které se k vnitřnímu trhu vážou, a proto jsem rád, že jsem se rozhodl pro studium tohoto oboru“.

Sára Kalvachová

„Studium Evropských studií se zaměřením na evropské právo byly dva roky strávené v inspirativním a stimulujícím prostředí, které bylo nabité diskuzemi, praktickými cvičeními a projekty. Analyzovat, argumentovat, prezentovat a přistupovat k problémům komplexně byly schopnosti, které jsme se se spolužáky v průběhu studia naučili a následně všichni ocenili v praxi.

Díky studiu několika předmětů v angličtině a možnosti ročního studia na francouzské partnerské univerzitě jsem si zároveň prohloubila jazykové znalosti a mohla tak absolvovat stáž v Českém centru v Paříží, na Stálém zastoupení ČR při EU a v evropské agentuře v Angers. Vědomosti získané v rámci předmětů zaměřených na evropské právo, evropské politiky a evropské instituce jsem prakticky uplatnila při svém působení na odboru evropského a mezinárodního práva na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Momentálně pracuji jako koordinátorka vztahů s institucemi pro francouzskou neziskovou organizaci LP4Y v Indii. Náplní mé práce je nejen psaní projektů a projektový management, ale především udržování a prohlubovaní vztahů s mezinárodními institucemi jako je UNICEF, UNDP, Světová banka nebo Mezinárodní organizace práce. Studium Evropských studií se zaměřením na evropské právo jednoznačně přispělo k tomu, že mám nyní práci, která mě naplňuje, v zemi, o které se mi ani nesnilo.“

Pavel Juráš

„V současnosti působím jako vrchní ministerský rada na Národním orgánu pro koordinaci při Ministerstvu pro místní rozvoj, který plní funkci centrálního metodického a koordinačního subjektu pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů EU. Primárně se zaměřuji na problematiku podpory podnikatelské sféry, VaVaI, energetických úspor či ICT. Dále se věnuji tvorbě metodiky, která upravuje procesy řízení dotačních výzev, hodnocení a výběru projektů. Na studia v Olomouci vždy rád vzpomínám, moji vyučující mi poskytli nejen dostatek prostoru k vlastní iniciativě, ale i řadu podnětů k jejímu dalšímu rozvoji. Studium na PF UPOL mi otevřelo dveře do Bruselu, kde jsem absolvoval půlroční stáž na Zastoupení Olomouckého kraje při EU, v rámci níž jsem se naplno začal věnovat problematice kohezní politiky EU. V rámci mého studia mi univerzita rovněž prostřednictvím stipendia umožnila účast na Modelu EU ve španělské Granadě, díky níž jsem získal skvělá přátelství a cenné kontakty napříč celou Evropou.“

Pavlína Čapková

„Svého rozhodnutí studovat obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo jsem nikdy nelitovala a dosud to považuji za dva roky strávené ve skvělé společnosti jak ze strany studentů i vyučujících. Výuka byla vždy velmi dynamická, řešili jsme aktuální témata v rámci politického dění v Evropě i ve světě a jako studenti jsme měli možnost aktivně zasahovat do výuky, diskutovat a vyjadřovat svoje názory. Zpětně také musím ocenit i množství prezentací a diskusí, které jsme v rámci výuky absolvovali.

Poznatky a zkušenosti ze školy mě přivedly i k mému současnému zaměstnání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde pracuji jako projektový manažer projektů operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Mám tak možnost pracovat s podpořenými projekty v oblasti vědy a výzkumu.  Znalost evropského práva zde sice není podmínkou, nicméně umožňuje mi chápat každodenní pracovní záležitosti v širším kontextu a souvislostech. Výhodu vzdělání v tomto oborupociťuji i v osobním životě. Je totiž skvělé znát evropské instituce, rozumět vztahům uvnitř EU i u nás, lépe se orientovat v médiích, věcně argumentovat při nejrůznějších diskusích a umět rozpoznat účelové dezinformace v tisku.“

Ondřej Gardlo

„Magisterské studium EVSTU mi pomohlo v získání nejen potřebných znalostí v daném oboru, ale také v rozvoji kritického myšlení, argumentace vlastních názorů, preciznosti práce, stanovení a dosahování cílů a dalších dovedností. Po studiích jsem se zaměřil na oblast dotací a regionálního rozvoje.

Nyní působím jako projektový manažer ve firmě GHC regio s.r.o. Věnuji se dotačním projektům a strategickému rozvoji regionu. Mám za sebou celý životní cyklus desítek projektů. Také jsem pomáhal vytvářet strategii Integrované teritoriální investice (ITI) Olomoucké aglomerace, kde jsem měl na starosti analytickou část a Strategicky cíl 3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života. Mimo to pomáhám jako konzultant grantových projektů pro vědecko-výzkumný tým prof. Tomáše Adama z Ústavu molekulární a translační medicíny.“

Vanesa Kubáčková

„Počas môjho štúdia som sa zapojila do programu Erasmus+. Nesmierne si cením, že ma v tejto ceste Univerzita podporila a pomohla tak môjmu osobnému aj profesnému rozvoju. Po absolvovaní štúdia na zahraničnej partnerskej univerzite som bola vybratá na stáž v Bruseli. Táto skúsenosť prepojila hlboké teoretické znalosti, ktoré som počas štúdia získala s praxou. Univerzita Palackého mi dala veľmi široký prehľad v oblasti integračných procesov a množstvo vedomostí z ktorých som čerpala počas celej doby stáže. Taktiež som si vďaka možnostiam univerzity výrazne zlepšila znalosti cudzích jazykov. Dovolím si povedať že štúdium na Univerzite Palackého bolo doposiaľ bezpochyby tým najlepším, čo som v živote zažila. Prístup profesorov, doktorov, či doktorantov bol veľmi ústretový a ja som za to nesmierne vďačná a často na štúdium spomínam.

Po úspešnom absolvovaní som sa rozhodla zamestnať v súkromnej sfére. Aktuálne pracujem na pozícii Imigračného konzultanta pre medzinárodnú spoločnosť a mojím komunikačným jazykom s klientami je výhradne angličtina. Denne sa v práci stretávam s problematickou implementáciou európskej legislatívy v praxi a bojujem s byrokratickým zaťažením Českej republiky pri komunikácii s úradmi.  Dodnes využívam poznatky z oblasti európskeho práva, ktoré som získala počas štúdia.“

Vojtěch Horsák

„Od roku 2012 pracuji na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Pracovní náplň na tomto oddělení je poměrně pestrá. Problematika veřejné podpory je regulována zejména předpisy EU a ÚOHS má v této oblasti především roli konzultační, koordinační a monitorovací. Na základě platných předpisů EU, rozhodovací praxe unijních orgánů a komunikace s Evropskou komisí poskytuji českým poskytovatelům veřejné podpory stanoviska k tomu jak správně aplikovat právo EU v této oblasti.

Studium oboru Evropská studia se zaměřením na evropské právo mi umožnilo porozumět principům, na kterých funguje právo EU a tomu, jak se tvoří, stejně jako pochopit institucionální strukturu EU. Tyto znalosti jsem zužitkoval na své aktuální pozici. Ač to může znít jako klišé, s evropským právem se ve veřejné i soukromé sféře skutečně setkáváme neustále a je jednoznačně výhodou, pokud je člověk vybaven znalostmi, které mu pomohou se v této problematice zorientovat.“

Denisa Fraňková

„Studium EVSTU mě naučilo analytickému myšlení, logické argumentaci a prezentačním dovednostem, které uplatňuji každý den. Osobně jsem důkazem širokého uplatnění absolventa tohoto oboru. Aktuálně pracuji pro mezinárodní přepravní společnost se zaměřením na propojení zemí EU s východní a střední Asií.“

 

Richard Gach

„V současné době pracuji na právním oddělení regionálního inspektorátu České obchodní inspekce (ČOI). Pro tuto pozici mě Právnická fakulta UP připravila nejen studiem bakalářského oboru Právo ve veřejné správě, ale hlavně také studiem magisterského oboru EVSTU. Ve své rozhodovací praxi se denně setkávám s platnými právními předpisy EU a např. také s tzv. „modrými příručkami“, které formují požadavky na vlastnosti některých výrobků uváděných na vnitřní trh EU, přičemž distributoři výrobků na trh v ČR jsou povinni taková pravidla dodržovat.

Hlavním cílem práce instituce ČOI je ochrana spotřebitele a regulace zde má stále větší význam. Studium EVSTU mi pomohlo k tomu, že se v právu EU umím rychle a dobře orientovat. Navíc umím dávat tyto znalosti do vzájemné souvislosti s českou právní úpravou za účelem jeho správné aplikace.“

Adam Gazda

„V současnosti pracuji na Ministerstvu vnitra, kde mým prioritním úkolem je realizace dobrovolných návratů nelegálně pobývajících cizinců zpět do země původu. Jako jeden z následků migrační krize je tato problematika více než aktuální na celoevropské úrovni a je zde snaha Komise o harmonizaci přístupu k návratům napříč členskými státy EU. Vzhledem ke zvýšené dynamice vývoje v této oblasti je proto přínosné znát zejména rozsah kompetencí unijních institucí a jejich pomocných orgánů, zvláště pak agentury Frontex.

Vhodně zvolený mix předmětů oboru Evropských studií se zaměřením na evropské právo tak dává příležitost širokému uplatnění absolventa, což se v mém případě potvrdilo. Jako velké pozitivum vnímám i možnost zapojení se do programu Erasmus+ ať už studiem, nebo stáží v zahraničí. Mně osobně stáž v Nizozemí pomohla nejen po jazykové stránce, ale také získáním pracovních zkušeností v oblasti migrace.“

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc