doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

stehlikJméno: Doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

Pracovní pozice: vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, PF UPOL

Kontakt: vaclav.stehlik(at)upol.cz, 58563 7679

 

 

Oblast odborného zájmu: Institucionální a ústavní právo EU, soudní systém EU, ochrana lidských práv v EU, jednotný vnitřní trh EU

Vzdělání:

 • 2012-13 –habilitačního řízení na Právnické fakultě MU Brno, jmenování docentem v oboru „Právo Evropské unie“ od 1.1.2014
 • 2001 – 2005 – postgraduální studium na PF MU Brno v oboru práva EU („Ph.D.“), disertační práce s názvem: „Vztah národních soudů a Evropského soudního dvora v řízení o předběžné otázce“, školitel prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
 • 2003/2004 – postgraduální studium na Queen Mary College, University of London („LL.M.“), studijní zaměření na právo EU (Ústavní a institucionální právo EU, Vnitřní trh EU, Ochrana hospodářské soutěže v EU, Právo vnějších vztahů EU), studijní pobyt na základě – Chevening Scholarship – stipendium britské vlády
 • 2008 – JUDr. – rigorózní řízení na PF MU Brno v oboru práva EU („JUDr.“); rigorózní práce s názvem: „Soudní systém EU v kontextu smlouvy o Ústavě“
 • 1995-2000 – studium na Právnické fakultě UP Olomouc, titul „Mgr.“, diplomová práce na téma: „Ochrana lidských práv v mezinárodním právu“ pod vedením JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D.
 • 1998-2006 – magisterské rozšiřující studium na FF UP, obor anglistika a amerikanistika
 • červenec/srpen 2005 – Haagská akademie mezinárodního práva – letní škola mezinárodního práva veřejného, 3 týdny

Profesní růst:

 • 2014-dodnes: Vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva, PF UPOL
 • 2004-2013: odborný asistent katedře evropského práva, PF UPOL
 • 2000-2004: asistent na katedře evropského práva, PF UPOL

Akademické funkce:

 • 2001-2003: člen Akademického senátu Právnické fakulty UP Olomouc
 • 2006-dosud: člen Akademického senátu Právnické fakulty UP Olomouc

Profesní funkce:

Členství ve vědeckých a oborových radách

 • Člen Vědecké rady Právnické fakulty UP
 • Člen oborové rady pro Ph.D. studium v oboru Právo na Právnické fakultě UP
 • Člen oborové komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací a rigorózních prací v oboru mezinárodní právo na Právnické fakultě Panevropské vysoké školy, Bratislava
 • Člen oborové komise pro obhajoby doktorských rigorózních prací v oboru mezinárodní právo a právo EU na Právnické fakultě MU Brno
 • Člen komise pro obhajoby rigorózních prací v oboru evropského práva na PF UP v Olomouci
 • Člen kolegia děkana PF UP v Olomouci

Členství v redakčních radách odborných časopisů

 • od roku 2011 – redakční rada: International and Comparative Law Review, pověřen vedením časopisu spolu s Dr. Hamuľákem
 • od roku 2010 – člen redakční rady Czech Yearbook of International Law
 • od roku 2002 – člen redakční rady časopisu Evropské a mezinárodní právo/Jurisprudence, od roku 2008 člen rady poradců

Členství v odborných organizacích

 • od roku 2009 – člen České společnosti pro mezinárodní právo
 • od roku 2007 – člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo
 • od roku 2001 – člen České asociace pro evropská studia
 • od roku 2001 – člen Jednoty českých právníků

Pedagogická činnost: Ústavní základy EU, Jednotný vnitřní trh EU, Evropská unijní ochrana lidských práv, Základy práva ES/EU, Evropské soudnictví , Counstitutional foundations of the European Law, European Internal Market

Vědecká činnost:

 • 2015-2018: Jean Monnet Chair in EU Law, European Commission, Chairholder – řešitel
 • 2014: Princip tolerance ve fungování EU – od teoretického konceptu k praxi, IGA – UP, člen výzkumného týmu
 • 2012-2013: Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe, GAČR, řešitel
 • 2010-2012: Experiences with Implementation and Application of the EU Law in Visegrad Countries, Visegrad Fund, odborný koordinátor
 • 2011: Aplikace práva EU v ČR, Univerzita Palackého – vnitřní grant, specifický výzkum, člen řešitelského týmu
 • 2010: Moderní trendy ve vývoji práva – Aktuální otázky vývoje práva, Univerzita Palackého – vnitřní grant, specifický výzkum, člen řešitelského týmu
 • 2009-2010: Národní procesní autonomie při aplikaci komunitárního práva, GAČR, řešitel
 • 2008-2009 : Národní zájmy ČR v EU – národní plán výzkumu (2007-2011), MŠMT, člen řešitelského týmu pro rok 2008-2009
 • 2008: Fulbright-Masaryk scholarship pro výzkum v USA, Fulbright Commission
 • 2006-2007: Proces konstitucionalizace Evropské unie a jeho dopady, GAČR, člen řešitelského týmu
 • 2005-2006: Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy, Národní rada zdravotně postižených, Iniciativy EQUAL – Evropská unie, výzkumný pracovník
 • 2005: Burse de recherche: stipendium udělené vládou Francie určené pro výzkum v Clermont-Ferrand – Faculté de droit
 • 2003-2005: Chevening Scholarship pro studium ve Velké Británii, vláda Velké Británie
 • 2003-2004: Legislativa ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám v komunitárním a mezinárodním právu, Národní rada zdravotně postižených, výzkumný pracovník

 

Publikační činnost (výběr):

Monografie

 • STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O., JIRÁSEK, J., BONČKOVÁ, H., PETR, M. EU Law before Czech Courts. Praha: Leges. 304 s.
 • STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Legal issues of EU Internal Market: Understanding the Four Freedoms, Olomouc: UP Olomouc, 2013. 248 s.
 • STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. European Union constitutional law : revealing the complex constitutional system of the European Union. Olomouc: UP Olomouc, 2013. 204 s.
 • STEHLÍK, V. Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie, 1. vyd., Praha: Leges, 2012. 264 s.
 • STEHLÍK, V. Lisabonská smlouva a soudní systém EU. IN: ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní a vnitrostátní právo členských států. Praha: Leges, 2012, s. 149-176.
 • STEHLÍK, V. Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu. Olomouc: UP Olomouc, 2006. 184 s.

Učebnice

 • STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Handbook on EU Internal Market. Olomouc: UP Olomouc, 2013.
 • STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O. Praktikum práva Evropské unie – ústavní základy a soudnictví. 2. upravené a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2013. 224 s.
 • STEHLÍK, V., HAMUĽÁK, O., PETR, M. Praktikum práva Evropské unie – vnitřní trh: základy teorie, judikatura, praktické příklady. 1. vydání. Praha: Leges, 2011. 288 s.
 • ŠIŠKOVÁ, N., STEHLÍK, V. Evropské právo 1 – ústavní základy Evropské unie. Praha: Linde, 2007 (autorský podíl 30 %), 310 s.
 • STEHLÍK, V. Právo Evropské unie v dokumentech. Olomouc: UP Olomouc, 2008. 499 s.
 • STEHLÍK, V. Ústavní základy EU – elektronická studijní opora pro distanční studium. Právnická fakulta UP, 2008. 100 s.
 • STEHLÍK, V. Jednotný vnitřní trh EU – elektronická studijní opora pro distanční studium. Právnická fakulta UP, 2008. 100 s.

Odborné články

 • STEHLÍK, V. Curtea Europeana de Justitie, dreptul la o instanta constituita prin lege si dreptul constitutional ceh (The European Court of Justice, the right to a statutory judge and the Czech Constitutional Law), Revista română de drept european, 2011, č. 4, s. 71-85.
 • STEHLÍK, V. The obligatory preliminary ruling procedure and its enforcement in the Czech and Slovak legal order. UWM Law Review, University of Warmia, Olsztyn, Polsko, 2011, č. 3, s. 6-25, dostupné online na: http://www.uwm.edu.pl/lawreview/
 • STEHLÍK, V. Zrychlená a naléhavá řízení před Soudním dvorem EU – teorie a praxe. Právník, 2011, č. 5, s. 448-468.
 • В. Стеглик „Несколько заметок, касающихся суверенитета Чешской Республики в контексте европейской итеграции“ / Правовий вісник Української академії банківської справи. – 2010. – № 3., УДК 342.(477), С. 76–80, dostupné na: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pvuabs/2010_1/03_05_01.pdf
 • STEHLÍK, V. Supremacy of EC law and recent constitutional developments in the EU, Vivat Justitia, IX. ročník, Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Юридичний факультет, Студентське наукове товариство Lviv 2009, s. 98–102
 • STEHLÍK, V. Případ Kempter – monitoring evropské judikatury. Jurisprudence, 2008, č. 2, s. 68–69.
 • STEHLÍK, V., BUREŠ, P. Letní kurs Haagské akademie mezinárodního práva. Právník, 2005, č. 11, 1326–1327.
 • STEHLÍK, V. Teoretické aspekty pojmu „soud“ v řízení o předběžné otázce podle čl. 234 SES na pozadí judikatury ESD. Právník, 2005, č. 7, s. 704–739.
 • STEHLÍK, V. Účinky rozhodnutí Evropského soudního dvora v řízení o předběžné otázce. Právny obzor, 2005, č. 4, s. 312–334.
 • STEHLÍK, V. K charakteristice vztahu mezi národními soudy a Soudním dvorem v řízení o předběžné otázce. Evropské a mezinárodní právo, 2005, č. 5, s. 3–12.
 • STEHLÍK, V. K účinkům rozhodnutí v řízení o předběžné otázce ratione temporis. Evropské a mezinárodní právo, 2005, č. 2, s. 9–13.
 • STEHLÍK, V. Vybrané otázky rozhodčího řízení v komunitárním právu. Evropské a mezinárodní právo, 2005, č. 1, s. 3–10.
 • STEHLÍK, V. Postavení správních orgánů a pojem „soud“ v článku 234 Smlouvy ES. Mezinárodní a srovnávací revue, 2004, č. 11, s. 4–26.
 • STEHLÍK, V. On some questions of European Air Law. Mezinárodní a srovnávací revue, 2002, č. 4, s. 8–38.
 • TOMOSZEK, M., ŠKOPOVÁ, P., STEHLÍK, V. Vybraná rozhodnutí Evropského soudního dvora v oblasti ochrany lidských práv. Acta Universitatis Palackianae, Facultas Iuridica, Supplementum, 2002, č. 2, s. 78–83.
 • STEHLÍK, V. Obchodní zástupce v judikatuře Evropského soudního dvora. Acta Universitatis Palackianae, Facultas Iuridica, 2002, č. 4, s. 189–194.
 • STEHLÍK, V. Povinná spolupráce při poskytování právních služeb v komunitárním právu. Acta Universitatis Palackianae, Facultas Iuridica, 2001, č. 3, s. 155–162.
 • STEHLÍK, V. Vybrané otázky uznávání kvalifikace v komunitárním právu. Evropské a mezinárodní právo, 2001, č. 2, s. 15–20.
 • STEHLÍK, V. Právník ve světle komunitárního práva. Integrace, 2001, č. 1, s. 113 – 116 (dostupný též na http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=343)

Ostatní

 • 2009: bronzová medaile rytíře Antonína Randy za přínos právní vědě, udělila Jednota českých právníků
 • 2006: cena rektora UP za vědeckou monografii: Řízení o předběžné otázce v komunitárním právu

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc