JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

zbiralJméno: JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: robert.zbiral@upol.cz, 58 563 7632

 

 

Oblast odborného zájmu: rozdělení pravomocí mezi EU a členské státy, institucionální struktura EU, teorie rozhodování, problémy legitimity EU a její „ústavní“ vývoj, role opozice v českém Parlamentu

Vzdělání:

 • 2012: Ph.D., obor Teoretické právní vědy, PF UPOL. Téma dizertační práce: Zpětný přenos pravomocí Evropské unie na členské státy
 • 2009: PhDr., Téma: Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie, FF UP Olomouc
 • 2008: JUDr., Téma: Institucionální rámec Evropské unie, PF ZČU Plzeň
 • 2005: Mgr., obor Právo, PF UP Olomouc
 • 2004: Mgr., obor Politologie a evropská studia, FF UP Olomouc (s vyznamenáním)

Profesní růst:

 • 2014-dodnes: odborný asistent na katedře politologie a společenských věd
 • 2009-2014: vedoucí katedry politologie a společenských věd PF UP
 • 2004-2009: odborný asistent na katedře politologie a společenských věd

Profesní funkce:

 • Člen panelu 408 Grantové agentury ČR
 • Člen Etické komise UP
 • 2010-2014: člen Akademického senátu PF UP
 • 2012-2014: člen Vědecké rady PF UPOL
 • 2009-2014: člen kolegia děkanky

Členství v odborných organizacích:

 • European Consortium for Political Research
 • University Association for Contemporary European Studies
 • Česká společnost pro politické vědy
 • Česká společnost pro evropské a srovnávací právo (člen řídícího výboru)

Pedagogická činnost: Členství ČR v EU I a II, Instituce EU, Úvod do evropských studií, Zahraniční a bezpečnostní politika EU, Úvod do studia, Vědecká propedeutika

Vědecká činnost:

 • 2015-2019: Horizont 2020, Téma: The Choice for Europe since Maastricht Member States’ Preferences for Economic and Financial Integration, (člen jednoho z řešitelských týmů)
 • 2015-2018: Taking EU Law Seriously, Evropská komise, grant poskytnutý ČSESP- vedoucí řešitelského týmu
 • 2013-2016: Vliv práva EU na národní právní řády: srovnání situace v ČR a SR, GAČR (postdok), řešitel
 • 2013-2014: Masaryk-Fulbright Scholarship, Dlouhodobé působení a výzkum na University of Michigan Law School (Ann Arbor, MI, USA)
 • 2012-2015: POST-UP, Ministerstvo školství ČR, Téma: Implementace práva EU v ČR a SR
 • 2009: Theseus Scholarship, Účast na Theseus Seminar for Young Leaders (Berlín)
 • 2008: Nadace Jana Husa, Stipendium pro nadané akademiky
 • 2006-2011: Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů, Ministerstvo školství ČR (NPV II), člen výzkumného týmu
 • 2006-2011: Modernizace postupů veřejné politiky a správy v České republice a v zemích Evropské unie, Ministerstvo školství ČR (NPV II), člen výzkumného týmu

Publikační činnost (výběr):

ZBÍRAL, Robert. Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? Praha: Leges, 2013. 224s.

ZBÍRAL, Robert, TUNKROVÁ, Lucie. Národní zájmy Spojeného království, Irska a Dánska v procesu evropské integrace. Olomouc:  VUP, 2011. 224s. (65% podíl)

ZBÍRAL, Robert. Příručka pro psaní písemných prací. Prague: Linde, 2009. 180s.

ZBÍRAL, Robert. Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. Brno: IIPS, 2008. 210s.

ZBÍRAL, Robert.Institucionální rámec Evropské unie: právně-politologický pohled. Prague: Linde, 2007. 245s.

ZBÍRAL, Robert, ASSENZA, Gaudenz. Experience of International Organizations in Promoting Energy Efficiency- Kazakhstan. New York: United Nations, 2005. 85s. (50% podíl)

Odborné články

ZBÍRAL, Robert. Restoring tasks from the European Union to Member States: A bumpy road to an unclear destination? Common Market Law Review, 2015, 52, č. 1, s. 28-56.

ZBÍRAL, Robert. Koncept národní identity jako nový prvek ve vztahu vnitrostátního a unijního práva: Poznatky z teorie a praxe. Právník, 2014, 153, č. 2, s. 112-133.

ZBÍRAL, Robert. Analýza návrhu nařízení zakládajícího Úřad evropského veřejného žalobce a perspektivy jeho přijetí: zlom v europeizaci trestního práva? Státní zastupitelství, 2013, 11, č. 6, s. 30-38.

ZBÍRAL, Robert. A Legal revolution or negligible episode? Court of Justice decision proclaimed ultra vires (Czech Constitutional Court, judgment of 31 January 2012, Pl. ÚS 5/12). Common Market Law Review, 2012, 49, č. 4, s. 1475-1492.

ZBÍRAL, Robert. Ustanovení o vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě: Nedokonalá úprava pro vyhrocenou situaci. Jurisprudence, 2012, 21, č. 6, s. 15-23.

ZBÍRAL, Robert. The Rules and Practice of the Investiture Vote in the Czech Republic. International and Comparative Law Review, 2011, 11, č. 2, s. 57-74.

ZBÍRAL, Robert. Analýza míry vlivu EU na vnitrostátní legislativu: Srovnání situace v ČR s jinými členskými státy. Právník, 2011, 150, č. 11, s. 1049-1076.

ZBÍRAL, Robert.  Obsah pojmu „pravomoc“ v článku 10a Ústavy ČR. Jurisprudence, 2011, 20, č. 2, s. 3-12.

ZBÍRAL, Robert. Jednání o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod: právní kvadratura kruhu? Právní rozhledy, 2010, 18, č. 24, s. 876-882.

ZBÍRAL, Robert. Panbůh s eurem a zlé (Řecko) pryč: právní souvislosti opuštění eurozóny. Právní rozhledy, 2010, 18, č. 16, s. 580-585.

ZBÍRAL, Robert. Kvantitativní analýza působení vyšetřovacích komisí Poslanecké sněmovny v letech 1996-2006. Politologický časopis, 2010, 17, č. 1, s. 82-102.

ZBÍRAL, Robert. Agencies of the EU: The Emerging Network of Supranational Administrative Bodie. Contemporary Administrative Law Studies, 2009,  4, č. 1, s. 171-192.

ZBÍRAL, Robert. Vystoupení z Evropské unie ve světle evropského a mezinárodního práva. Právník, 2008, 147, č. 7, s. 752-773.

ZBÍRAL, Robert. Zdroje moci členských států v Radě Evropské unie: Současný stav výzkumu. Mezinárodní vztahy, 2008, 43, č. 4, s. 32-51.

ZBÍRAL, Robert, MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra. Může ano znamenat zároveň ne? Institut prohlášení v Radě Evropské unie a jeho praktickoprávní dopady. Jurisprudence,  17, č. 7, s. 3-10. (70% podíl)

ZBÍRAL, Robert. Expressing Disagreement in the Council of the European Union. Contemporary European Studies, 2008, 3, č. 1, s. 40-62.

ZBÍRAL, Robert. Devolution as an Impetus for Reform? The Case of Scottish Ombudsman. Contemporary Administrative Law Studies, 2007, 2, č. 1, s. 1-38.

ZBÍRAL, Robert. Ústavní smlouva a přístup jednotlivce ke spravedlnosti: vybrané problémy. Evropské a mezinárodní právo. Jurisprudence, 2006, 15, č. 1, s. 31-34.

ZBÍRAL, Robert. Review Essay: How do Small States Affect the Future Development of the EU. Contemporary European Studies, 2006, 1, č. 1, s. 85-91.

ZBÍRAL, Robert. Evropský demos: utopie, skutečnost, či entita ve vývoji? Právník, 2006, 145, č. 4, s. 471-480.

ZBÍRAL, Robert. Světový boj proti terorismu a základní práva chráněná komunitárním právem: rozpor či soulad? Evropské a mezinárodní právo- Jurisprudence, 2005, 14, č. 8, s. 40-45.

Kapitoly v monografiích

ZBÍRAL, Robert. Nezávislé rozpočtové instituce: skuteční garanti fiskální odpovědnosti? IN: ŠIMÍČEK, Vojtěch (ed). Finanční ústava. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 149-170.

ZBÍRAL, Robert. Politika spravedlnosti a vnitřních věcí. IN: FIALA, Vlastimil, ŠARADÍN, Pavel (eds). Prosazování národních zájmů České republiky v Evropské unii. Olomouc: Periplum, 2012.

ZBÍRAL, Robert. Rozdělení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy. IN: KLÍMA, Karel (ed). Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 225-241.

ZBÍRAL, Robert. Institucionální struktura Evropské unie. IN: KLÍMA, Karel (ed). Evropské právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 278-342.

ZBÍRAL, Robert. Exit from eurozone under the regime of the Lisbon Treaty: reality or wishful thinking? IN: JIRÁSEK, Jiří a kol. (eds). Ústavněprávní aspekty členství Polské republiky a České republiky v Evropské unii šest let po přistoupení obou států. Bydgoszcz: KPSW, 2010, s. 141-150.

ZBÍRAL, Robert. Čl. 10a Ústavy. IN: Karel Klíma (ed). Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 120-132.

ZBÍRAL, Robert, HAMUĹÁK, Ondrej. Charakter Lisabonské smlouvy. IN: Karel Klíma (ed). Praktikum českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 90-108. (50% podíl)

ZBÍRAL, Robert, HAMUĹÁK, Ondrej. Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR. IN: Karel Klíma (ed).  Praktikum českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 31-56. (65% podíl)

ZBÍRAL, Robert. Vystoupení z Unie jako nástroj k ochraně národních zájmů. IN: TUNKROVÁ, Lucie, FIALA, Vlastimil, ZBÍRAL, Robert. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2009, s. 107-130.

ZBÍRAL, Robert. Několik poznámek k statutu a dopadům lucemburského kompromisu na rozhodování v Radě.IN: TUNKROVÁ, Lucie, FIALA, Vlastimil, ZBÍRAL, Robert. Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2009, s. 27-38.

ZBÍRAL, Robert. Jednostranné vystoupení z EU v Lisabonské smlouvě jako poslední pojistka suverenity národních států? IN: GERLOCH, Aleš, WINTR, Jan (eds). Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 147-154.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc