Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

filipecJméno: Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.

Pracovní pozice: odborný asistent katedry politologie a společenských věd, PF UPOL

Kontakt: ondrej.filipec(at)upol.cz, +420 608 272 102

 

Oblast odborného zájmu: instituce a politiky EU, regulace chemických látek, zbraně hromadného ničení a terorismus

Vzdělání:

 • 2015: Státní doktorská zkouška, PhD., Obor: politologie, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2010- duben 2015
 • 2013: Osvědčení o absolvování programu CŽV: komunikace, moderní výukové metody
 • 2011: Certifikát o úspěšném absolvování kuzu Strenghtening Verification, Enhancing Security v rámci Přípravné komise Organizace pro úplný zákaz jaderných zkoušek (CTBTO)
 • 2011: Státní závěrečná zkouška, Mgr. , Obor: Evropská studia se zaměřením na evropské právo, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, září 2008 – červenec 2011
 • 2010: Státní závěrečná zkouška, Mgr. (s vyznamenáním) , Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, září 2008 – květen 2010
 • 2008: Státní závěrečná zkouška, Bc. (s vyznamenáním), Obor: Politologie a evropská studia, KPES, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Datum: září 2005 – květen 2008
 • 2007: Certifikát (ERASMUS), Obor: Evropská studia, Haagská univerzita, Den Haag, Nizozemí, září 2006 – leden 2007

Profesní růst:

 • 2015-dosud: Odborný asistent na Katedře politologie a spol. věd PFUP
 • 2015-dosud: Odborný asistent na Fakulte sociálných vied UCM v Trnave
 • 2015: Asistent na Katedře politologie a evropských studií FFUP (výuka úvod do EU, instituce EU, dějiny EU)
 • 2010-2015: Katedra politologie a evropských studií: Interní doktorand, tajemník oborové rady, tajemník vědecké rady, pedel Filozofické fakulty UP
 • 2011-2016: Lektor prezenčních kurzů SCIO, Zaměření: politologie, EU, dějiny, Olomouc
 • 2013-2014: Politický zpravodaj (stážista), Evropská komise, GŘ pro komunikaci, Zastoupení EK v ČR
 • 2009: Koordinátor mezinárodních aktivit (stážista), Oddělení mezinárodní spolupráce, OPCW, Den Haag, Nizozemí

Profesní funkce:

 • 2017-dosud: Tajemník na Katedře politologie a spol. věd PFUP
 • 2015-dosud: Editor časopisu Slovak Journal of Political Sciences
 • 2011-2015: Pedel Filozofické fakulty UP
 • 2010-2015: Tajemník vědecké a oborové rady na Katedře politologie a evr. st. FFUP

Členství v odborných organizacích:

 • Centre for European and North Atlantic Affairs (CENAA)

Pedagogická činnost: Úvod do studia, Politický systém ČR, Společné politiky EU, Zahraniční a bezpečnostní politika EU

Vědecká činnost:

 • FPPV 2/2017: Global Jihad: Casestudies in Terrorist Organizations (hlavní řešitel)
 • Operačný program Technická pomoc: OPTP-PO1-SC1-2016-11: Příprava nových kapacít pre ĚŠIF 1 (garant projektu)
 • VEGA 1/0339/17: Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku (spoluřešitel)
 • Jean Monnet Chair, 2016-2019: Migration. The Challenge of European States (project coordinator)
 • IGA 06/2015 (Právnická fakulta UP): Fenomén terorismus: česká perspektiva (hlavní řešitel)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0091: Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci – POMEZI (spoluřešitel – inovace kurzu Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU)
 • CZ.1.07/2.2.00/28.0080: Projekt OP VK Právo moderně – Inovace vybraných předmětů (spoluřešitel)
 • Národní plán výzkumu II, č. projektu 2D06016 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR): Česká republika v EU: Postavení a prosazování národních zájmů (spoluřešitel)
 • IGA 01/2013 (Filozofická fakulta UP): Monografie Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení (hlavní řešitel) – výzkum problematiky zbraní hromadného ničení
 • Česká volební studie 2010 – rozšíření výzkumu (Filozofická fakulta UP): Dopady volební kampaně a charakteru volebního systému na volební chování a rozhodování ve volbách do Poslanecké sněmovny 2010 (spoluřešitel) – analýza volebního chování žen v Olomouckém kraji
 • CZ.1.07/2.4.00/12.0065 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost): Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova (spoluřešitel) – analýza faktorů úspěšnosti malých obcí

Publikační činnost (výběr):

Monografie

FILIPEC, Ondřej, BORÁROSOVÁ, Ingrid and WALTER, Aaron T.: Global Jihad: Case Studies in Terrorist Organizations. Gdańsk: Research Institute for European Policy 2017, 227 s.

FILIPEC, Ondřej: REACH Beyond Borders: Europeanization Towards Global Regulation. Dordrecht: Springer International 2017, 137 s.

FILIPEC, Ondřej: Fenomén terorismus: Česká prespektiva. Olomouc: Univerzita Palackého 2017, 257 s.

FILIPEC, Ondřej: Chemická regulace REACH: Tři dimenze politiky. Olomouc: Univerzita Palackého 2015, 295 s.

FILIPEC, Ondřej: Úvod do problematiky zbraní hromadného ničení. Olomouc: Univerzita Palackého 2013, 186 s.

Články v odborných časopisech

FILIPEC, Ondřej: „Territoriality in Judaism and Islam: Early Concepts and Modern Application“. Studia Religiologica, 2017, roč. 50, č. 3, s. 189-201.

FILIPEC, Ondřej: „(In)efficiency of EU Common Foreign and Security Policy: Ukraine, Brexit, Trump and beyond“. Slovak Journal of Political Sciences, 2017, roč. 17, č. 3-4,s. 277-298.

FILIPEC, Ondřej: „The Evolution of EU Counter-piracy Policy“. European Journal of Transformation Studies, 2017, roč. 5, č. 1, s. 20-39.

FILIPEC, Ondřej: „Přezkum REACH podle článku 138“. Acta Iuridica Olomucensis, 2015, roč. 10, č. 2, s. 128-137.

FILIPEC, Ondřej, BORAROSOVA, Ingrid: „Brexit and the renationalization of the Human Rights protection: the way backward?“.  Contemporary European Studies, 2015, roč. 9, č. 1, s. 33-49.

FILIPEC, Ondřej: „U.S. Chemical Policy Under Review: How Much Europeanization.“ Eastern Journal of European Studies, 2014, roč. 5, č. 2, s. 159-170.

FILIPEC, Ondřej a HANULIAK, Juraj: „Irán: tři modely pro analýzu jaderných motivací“. Mezinárodní vztahy, 2014, roč. 49, č. 1, s. 5-26.

FILIPEC, Ondřej a HURTÍKOVÁ, Hana: „Medial Reflection of Euromyths in the Czech Republic“. Contemporary European Studies, 2014, roč. 8, č. 1, s. 45-67.

KOUBA, Karel, NÁLEPOVÁ, Marie, FILIPEC, Ondřej: „Proč jsou ženy v české politice podreprezentovány? Analýza kandidátních listin a volební chování v Olomouckém kraji“. Politologický časopis, 2013, roč. 20, č. 4, s. 372-391.

FILIPEC, Ondřej: “Abandoned Chemical Weapons in Sino-Japanese Relations: From Denial to Cooperation”. Contemporary European Studies, 2012, roč. 6, č. 1, s. 23-40.

Kapitoly v monografiích

FILIPEC, Ondřej: „The Two Immigration Crises: Their Impact on EU Security, Politics and Polity.“ In: JANCZAK, Jaroslaw (Ed.): Immigration Crises, Borders and the European Union. Berlin: Logos Verlag 2017, pp. 19-28.

FILIPEC, Ondřej: „REACH implementation in the Western Balkans“. In: ANTAL, Jarolím (Ed.): The EU Enlargement Policy: Possibilities and Frontiers. Prague: Oeconomica 2015, pp. 65-78. ISBN: 978-80-245-2127-5.

PÁRAL, Karel, FILIPEC, Ondřej: „Analýza faktorů úspěšnosti obce“. In: ŠARADÍN, Pavel (Ed.): Moravský venkov. Společnost a politika. Olomouc: Univerzita Palackého 2013.

FILIPEC, Ondřej: „Německo“. In: MĚŠŤÁNKOVÁ, Petra, ŠUSTKOVÁ, Markéta a kol.: Prosazování národních zájmů členských zemí EU. Olomouc: Iuridicum Olomoucense 2012, s. 91-173.

Sestavitelské a editační práce

FILIPEC, Ondřej (ed.): Externí dimenze EU: od počátků spolupráce po řešení aktuálních výzev. Iuridicum Olomoucense, o.p.s. 2017, 281 s. ISBN 978-80-87382-96-7.

Články v recenzovaných a indexovaných sbornících

FILIPEC, Ondřej: People’s Party – Our Slovakia: an Anti-system Party? In: HORVÁTH, Peter (Ed.) Current Trends and Public Administration. Uherské Hradiště, FSV UCM, 2017, p. 21-30. ISBN 978-80-906614-5-5.

FILIPEC, Ondřej, BRTNICKÝ, Michael: „The Islamic State: A totalitarian experiment in ruins of Syria and Iraq?“ In: ONDREJCSÁK, Robert a BÁTOR, Peter (Eds.) Panaroama of Global Security Environment. STRATPOL 2017, pp. 333-342.

FILIPEC, Ondřej: „Demokratický deficit EU – mýtus nebo realita?“ In: DOBIÁŠ, Daniel, EŠTOK, Gabriel a BRZDILOVÁ, Renáta (Eds.): Medzi jednotlivosťou a Pospolitosťou. Kam kráčáš demokracia. Košické politologické dialogy. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikiane 94. Košice, UPJŠ, 2016, s. 401-410. ISBN 978-80-8152-450-9.

FILIPEC, Ondřej: „Analýza hrozby užití chemických zbraní ze strany Islámského státu.“ In: STROHMANDL, Jan (Ed.): Historie a současnost chemických zbraní. Uherské Hradiště, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení, 2015, s. 74-83.  ISBN 978-80-7454-491-0.

FILIPEC, Ondřej: „Indikátory chemického terorismu.“ In: OTŘÍSAL, Pavel – FLORUS, Stanislav (Eds.): Aktuální problémy ochrany vojsk a obyvatelstva před účinky ZHN a průmyslových nebezpečných látek. Brno, Univerzita Obrany, 2011. ISBN 978-80-7231-834-6.

FILIPEC, Ondřej: „Vybrané problémy Úmluvy o zákazu chemických zbraní.“ In: BOCORA, Ján (ed.): Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov: Ekonomické, politické a právné otázky medzinárodných vzťahov. Ekonóm, Bratislava 2011, s. 153-162. ISBN: 978-80-225-3271-6.

FILIPEC, Ondřej: „The Impact of Economic Crisis on European Chemical Industry and Possible Consequences for REACH Implementation.“ In: ŠULÍK, Rudolf, KOVÁČOVÁ, Simona a RAKONCZAY, Tomáš (eds.): INTERPOLIS ’11,  Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Bánská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2011, s. 415-417.  ISBN: 978-80-557-0337-4.

FILIPEC, Ondřej: „Analýza hrozby terorismu provedeného zbraněmi hromadného ničení a limity interpretace.“ In: Šmíd, Tomáš (Ed.): Bezpečnostní výzvy na prahu nové dekády. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, s. 52-65. ISBN 978-80-86885-70-7.

FILIPEC, Ondřej: „Chemická bezpečnost v globální perspektivě.“ In: BUREŠ, Oldřich – ŠMÍD, Tomáš (Eds.): Globální bezpečnost v Obamově éře. Metropolitní univerzita Praha 2010, s. 21-33.

FILIPEC, Ondřej: „Negotiating Arms Trade Treaty.“ In: ZATLOUKAL, Petr (ed.): Current issues of the development of law in the time of the Czech presidency of the EU. Linde, a. s. Praha 2009.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc