Přijímací řízení

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií (ZSV ES). Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Základy společenských věd Evropská studia – ZSV ES) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. dne 27. 5. 2017 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ, který uchazeči zasílá společnost www.scio.cz, s.r.o. v průběhu měsíce dubna.

NSZ může účastník vykonat v termínech 29. 4. 2017 a 27. 5. 2017, započítává se pouze nejlepší výsledek.

S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Uchazeči, který neodešle do 29. 6. 2017 včetně úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání. Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Přijímací zkouška“) a nesděluje ani další informace týkající se příjmu přihlášky a vysokoškolských diplomů.

V přijímacím řízení akademického roku 2016/17 poslední přijatý uchazeč dosáhl celkem 95,4 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV).

Informace o přijímacím řízení

 • Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního oboru pro dotčený studijní program.
 • Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.
 • Termín podání přihlášek: do 28. února 2017
 • Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky: 640,- Kč
 • Číslo účtu: 19-1096330227/0100
 • Banka: Komerční banka, a.s., Olomouc
 • Platba ze zahraničí: číslo účtu: 43-3855090287/0100, IBAN: CZ9801000000433855090287
 • Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého, Křížkovského 8,771 47 Olomouc
 • Variabilní symbol: 737xxxxxxx , přičemž xxxxxxx je číslo e-přihlášky automaticky vygenerované počítačem při jejím vyplnění
 • Konstantní symbol: 379 (hotovostní platba); 378 (bezhotovostní platba)

 

Náležitosti elektronické přihlášky ke studiu:

Uchazeč přihlášku ke studiu elektronicky zaregistruje nejpozději do 28. 2. 2017.

Do téhož data, tj. do 28. 2. 2017, uhradí ke správnému číslu účtu (19-1096330227/0100, příp. ze zahraničí 43-3855090287/0100), správnému variabilnímu symbolu (737xxxxxxx) administrativní poplatek ve výši 640,- Kč.

Uchazeč, který do stanoveného termínu (28. 2. 2017) administrativní poplatek neuhradí, nebo nesprávně či neúplně zadá jeho platbu, (např. neuvede variabilní symbol), nebude převeden do databáze přijímacího řízení.

 • Nedostaví-li se uchazeč k přijímacím zkouškám, administrativní poplatek propadá bez náhrady.
 • Žádosti o prominutí přijímacích zkoušek nelze akceptovat.

Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2017 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou).

Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 29. 6. 2017 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání

Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.

 Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/18 bude ukončeno v průběhu měsíce září písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou. 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc