Přijímací řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje pro navazující magisterský studijní program Politologie – obor Evropská studia se zaměřením na evropské právo další lhůtu pro podání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2020/2021.

Termín pro podání přihlášek: od 19.4.2020  do 24.4.2020.

Dle příkazu rektora UP č. R-B19/07 – Harmonogram akademického roku 2019/2020 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2019/2020  konkrétně dle jeho bodu 3.2. písm. c), věta poslední platí, že: Z možnosti podat přihlášku podle tohoto ustanovení jsou vyloučeni uchazeči, kteří již ve stejném oboru ve lhůtě do 15.3. 2020  přihlášku ke studiu podali.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020.

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií (ZSV ES).

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Termíny a registrace.

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat jeden kompletní test (Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. zdarma.

K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: https://www.scio.cz/nsz/poukaz.asp

NSZ může účastník vykonat  ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. 

S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

NSZ-Informace o zpracování osobních údajů: http://www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Požadavky přijímací zkoušky“).

Informace o přijímacím řízení     

  • Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.
  • Lhůta pro podání přihlášek: od 1. 11. 2019 do 15. 3 2020
  • Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a oboru a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
  • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

  • Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2020 včetně  na adresu studijního

           oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8,

poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu            (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání      státní závěrečnou zkouškou). Podmínka platí i pro případné uchazeče z minulých let.

Uchazeči,  který neodešle ve  stanoveném  termínu   (do 29. 6. 2020 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení  vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Další informace

  • Požadovaná zdravotní způsobilost: není vyžadována.
  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.
  • Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2020/2021 o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání, bude ukončeno v průběhu měsíce října písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc