Přijímací řízení

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu do 28. února 2019.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Pro přijetí do tohoto programu je podmínkou ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském stupni, což je třeba doložit příslušným bakalářským, magisterským nebo inženýrským diplomem. Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií /ZSV ES/.

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz registrace. Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat navíc jeden kompletní test (Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií.) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. dne 25. 5. 2019 zdarma. K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: www.scio.cz – odkaz Národní srovnávací zkoušky – Fakulty VŠ – kliknout na Olomouc, UP v Olomouci, Právnická fakulta.

NSZ může účastník vykonat ve více termínech /v květnu 2019/, započítává se pouze nejlepší výsledek. S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o. svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají. NSZ-Informace o zpracování osobních údajů: www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

Informace o přijímacím řízení:

– Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.

– Termín podání přihlášek: od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019

– Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Výše administrativního poplatku elektronické formy přihlášky činí 690,- Kč

– Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu či oboru, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

– Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 28. 6. 2019 včetně na adresu studijního oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8, poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou). Podmínka platí i pro případné uchazeče z minulých let. Uchazeči, který neodešle ve stanoveném termínu (do 28. 6. 2019 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Další informace:

– Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v e-přihlášce, doručena prostřednictvím el. informač. systému UP v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v e-přihlášce.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc