Přijímací řízení

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu 2019 do 15. března 2020.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Požadavky přijímací zkoušky

Fakulta bude pro přijímání do tohoto studijního oboru vycházet z výsledků testu v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. – Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií (ZSV ES).

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz – odkaz Termíny a registrace.

Uchazeč, který podá elektronickou přihlášku na Právnickou fakultu UP v Olomouci, bude mít možnost absolvovat jeden kompletní test (Test ZSV pro navazující magisterské studium evropských studií) u společnosti www.scio.cz, s.r.o. zdarma.

K využití této možnosti získá uchazeč tzv. Poukaz na NSZ – bližší informace: https://www.scio.cz/nsz/poukaz.asp

NSZ může účastník vykonat  ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek. 

S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení Právnické fakulty UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz, s.r.o., svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

NSZ-Informace o zpracování osobních údajů: http://www.scio.cz/osobni-udaje/nsz.asp

Fakulta nezasílá pozvánku k přijímacím zkouškám (viz odst. „Požadavky přijímací zkoušky“).

Informace o přijímacím řízení     

  • Fakulta přijímá pouze elektronicky podané přihlášky.
  • Lhůta pro podání přihlášek: od 1. 11. 2019 do 15. 3 2020
  • Pro přijetí a řádné zaregistrování přihlášky platí podmínka řádného vyplnění studijního programu a oboru a zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.
  • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 690 Kč je nutné uhradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Úspěšnou úhradou poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením se má za to, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

  • Zaregistrovaní uchazeči zašlou nejpozději do 29. 6. 2020 včetně  na adresu studijního

           oddělení fakulty (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 8,

poštovní schránka 16, 771 11 Olomouc) úředně ověřenou fotokopii diplomu            (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání      státní závěrečnou zkouškou). Podmínka platí i pro případné uchazeče z minulých let.

Uchazeči,  který neodešle ve  stanoveném  termínu   (do 29. 6. 2020 včetně) úředně ověřenou fotokopii diplomu (příp. originál potvrzení fakulty o řádném ukončení  vysokoškolského vzdělání státní závěrečnou zkouškou), bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí pro nesplnění zákonné podmínky ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

Další informace

  • Požadovaná zdravotní způsobilost: není vyžadována.
  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu budou uchazečům, kteří k tomuto dali předem souhlas v přihlášce ke studiu, doručena prostřednictvím elektronického informačního systému Univerzity Palackého v Olomouci. V případě neposkytnutí souhlasu bude rozhodnutí o přijetí ke studiu doručeno do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou doručena do vlastních rukou uchazeče na doručovací adresu uvedenou v přihlášce.
  • Uchazeč může do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí využít práva na odvolání. Odvolání se podává rektorovi UP prostřednictvím děkana fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2020/2021 o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání, bude ukončeno v průběhu měsíce října písemným rozhodnutím rektora UP. Proti rozhodnutí rektora není přípustný opravný prostředek. Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje uchazeči do vlastních rukou.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc