Významné rozvojové projekty

Rozvojové projekty směřují ke zlepšení kvality výuky a vzdělávání. Zaměřují se na inovaci stávajících předmětů, zavádění nových předmětů, vytváření studijních opor pro distanční vzdělávání i rozvíjení vztahů s jinými fakultami či středními a základními školami.

Členové katedry mezinárodního a evropského práva a katedry politologie a společenských věd byli úspěšnými žadateli o podporu u mnoha rozvojových projektů. Řada z nich byla podpořena Evropskou komisí. Doc. Stehlík a Doc. Šišková jsou nositeli prestižního titulu Jean Monnet Chair v oblasti evropského práva.

Rozvojové projekty jsou členěné dle poskytovale podpory na:

 

Vybrané projekty podpořené Evropskou komisí

eu

Jean Monnet Chair:

 • Václav Stehlík získal titul Jean Monnet Chair v evropském právu. Specializuje se na ekonomickou integraci EU, pravidla vnitřního trhu, základní práva občanů EU a občanů s trvalým pobytem ze třetích zemí a také na soudní rozhodování Soudního dvora a národních soudů členských zemí EU. Inovace se dotýká aktuální výuky vnitřního trhu EU, která zahrne nejnovější změny vyplývající z dopadů finanční krize a české diskuze ohledně účasti v stabilizačním mechanismu EU. Dále na základní práva vyplývající z pravidel vnitřního trhu EU, práva vyplývající z volného pohybu osob, občanů třetích zemí a jejich rodinných příslušníků a soudní vymáhání práv vnitřního trhu v národních právních řádech. Jean Monnet Chair se také zavazuje podpořit zlepšení praxe před národními soudy s případy týkající se evropského práva a hledání možných řešení současných dilemat ekonomické integrace EU.
 • Dalším nositelem titulu Jean Monnet Chair v oblasti evropského práva byla doc. Naděžda Šišková v letech 1997-2000.

 

Jean Monnet Module:

K úspěšným projektům v rámci Jean Monnet Module patřily:

 • Taking EU Law Seriously (2015-2018, hlavní řešitel: JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.)
 • The Mechanism of Human Rights Protection at the Level of the EU (2011-2014, hlavní řešitelka: doc. Naděžda Šišková)
 • European Union Meets Faculty of Science (2010-2013, hlavní řešitel: JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.)
 • Právo vnějších vztahů EU (2010-2013, hlavní řešitel: doc. Václav Stehlík)
 • European Unions Area of Freedom, Security and Justice (2006-2009, hlavní řešitelka: doc. Naděžda Šišková)
 • Constitutional foundations of the EU (2003-2006, hlavní řešitelka: doc. Naděžda Šišková)
 • European Unions protection of human rights (2002-2005, hlavní řešitelka: doc. Naděžda Šišková)

 

Ostatní

 • Decide on Europe! Projekt byl podpořený v rámci Jean Monnet Learning at School a byl řešený v letech 2012-2013. Hlavním řešitel byl JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.
 • Podpora cizojazyčného profilu výuky práva na PF UP Olomouc. Projekt byl podpořený Evropským sociálním fondem a zaměřoval se na zvýšení kvality cizojazyčné výuky na Právnické fakultě UP.

 

 

 

Vybrané projekty financované OP VK

opvk

POMEZI (Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci)

Řešení projektu Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci, zkráceně POMEZI, bylo zahájeno 1. ledna 2012. V rámci projektu byly inovovány a nově vytvářeny studijní předměty na Cyrilometodějské teologické fakultě, Právnické fakultě, Fakultě tělesné kultury, Fakultě zdravotnických věd a Přírodovědecké fakultě. V rámci projektu bylo vytvořeno systémové zázemí čili portál s názvem Edukační informační systém (EDIS: https://edis.upol.cz/) včetně prostředí pro vývoj jednotlivých e-learningových modulů. Kromě inovací standardních výukových předmětů byl v rámci projektu vytvořen rovněž modul mezioborových studií s 33 předměty, který na půdě Univerzity Palackého vytvořil prostor pro vzájemná mezioborová setkání studentů a pedagogů napříč všemi fakultami. V rámci implementací do výuky byly u řady předmětů nasazeny rovněž cizojazyčné varianty předmětů a nástroje pro kvalitní práci s e-learningovým prostředím byly doplněny o mobilní aplikace sloužící k získávání informací o úkolech, rozvrzích a dalších povinnostech studentů, načítání studijních opor a konečně také k efektivnějšímu vyplňování evaluací.

Pro studenty došlo zavedením distančních studijních opor a nového e-learningového systémového rámce Edukačního informačního systému (EDIS) k významnému a prokazatelnému rozšíření a zkvalitnění nabídky distančních prvků pro podporu studia v rámci UP. Dále došlo ke zvýšení efektivity studia zavedením nových metod výuky, zvýšení informovanosti díky studentské informační službě, přizpůsobení vzdělávacích programů individuálním potřebám, posílení aktivního přístupu k informacím, vytváření mezioborových vazeb v rámci modulu mezioborových studií a v neposlední řadě také ke zvýšení informačních a komunikačních kompetencí. Pro cílovou skupinu akademických pracovníků projekt přinesl zvýšení kompetencí ve využití dostupných vzdělávacích nástrojů v oblasti distančního vzdělávání, nových médií, práce s informačními zdroji, tvorby textů a vzdělávacích obsahů, nové kompetence při využívání inovovaného prostředí LMS a dalších nástrojů k podpoře výuky s využitím distančních prvků, vytvoření stimulačního prostředí motivujícího k tvorbě a inovaci předmětů, zvýšení kompetencí v oblasti didaktiky a komunikace, zvýšení komfortu při realizaci a organizaci výuky a v neposlední řadě možnost flexibilního a cíleného sdílení dat pro konkrétní skupiny studujících.

 

 

Vybrané projekty podpořené Úřadem vlády ČR/FRVŠ/FRUP

Úřad vlády ČR

Evropské instituce (ne)jsou věda. Projekt podpořený Úřadem vlády ČR v r. 2009. Projekt se zaměřil se na vytvoření koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. V jeho rámci byla vytvořena informační databáze o EU. Hlavní řešitel: JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.

 

FRVŠ/FRUP

 • Základy práva Evropské unie. Projekt podpořený FRUP v r. 2014. Hlavní řešitel doc. Václav Stehlík.
 • Evropské soudnictví. Projekt podpořený FRVŠ v r. 2011. Hlavní řešitel doc. Václav Stehlík.
 • Problémy demokratického vládnutí v současným světě. Projekt podpořený FRVŠ v r. 2009. Hlavní řešitelka Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D.
 • Evropské právo II. – Jednotný vnitřní trh EU. Projekt podpořený FRVŠ v r. 2010-2012. Hlavní řešitelka doc. Naděžda Šišková.
 • Ústavní základy Evropské unie. Projekt podpořený FRVŠ v r. 2006-2009. Hlavní řešitelka doc. Naděžda Šišková.
 • Evropské právo procesní. Projekt podpořený FRVŠ v r. 2003-2004. Spoluřešitel doc. Václav Stehlík.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc