Významné vědecké projekty

Členové katedry mezinárodního a evropského práva a katedry politologie a společenských věd pravidelně vedou či jsou členy řešitelských týmů výzkumných projektů v oblasti Evropské unie, politologie, evropského práva či mezinárodního práva. Spolupracují také s jinými českými i zahraničními pracovišti.

Níže jsou uvedeny zásadní vědecké projekty, které získaly podporu MŠMT, Grantové agentury ČR či Visegrádského fondu.

 

Vybrané projekty podpořené Evropskou komisí 

eu

Jean Monnet Centre of Excellence

Centrum excelence se zaměřuje na zásadní právní problémy Evropské unie. Náplní činnosti je pořádání think-tank aktivit, konferencí, kulatých stolů a dalších setkání s odborníky i zástupci v Evropském parlamentu, členy Evropské komise či soudci Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Centrum také zaštiťuje vedení mezinárodních výzkumných aktivit a zabezpečuje výuku. Jedním z hlavních cílů je zkvalitnění diskuze a zvýšení povědomí o evropských otázkách.

Projekt probíhá v letech 2015-2018 a jeho hlavní řešitelkou je doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D.

 

Vybrané projekty podpořené MŠMT 

MSMT_logo_bez_textu

Česká republika v Evropské unii: Postavení a prosazování národních zájmů

Vědecký projekt, jehož se účastnily vědecké týmy z katedry politologie a společenských věd PF UPOL a katedry politologie a evropských studií FF UPOL, probíhal v letech 2006-2011. Hlavními řešiteli projektu byli doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. a doc. Mgr. Pavel Šaradín Ph.D.

Projekt se zaměřoval na teoretické a metodologické problémy národních zájmů a rozhodování v procesu evropské integrace. Analyzoval dlouhodobé a střednědobé zájmy České republiky, členských zemí EU a EU ve vybraných politikách. Pozornost věnoval rozhodování v EU, zejména důsledkům revize zakládajících smluv v oblasti rozhodování. Cílem bylo určit způsoby prosazování zájmů ČR v EU, které vycházely z komparace zájmů ČR s ostatními členskými zeměmi a EU, definovat partnery pro prosazování zájmů ČR a mechanismy jejich prosazování.

Hlavními výstupy projektu byly (viz také významné publikace):

 • Teoretické a metodologické problémy evropské integrace. Periplum, 2008.
 • Teorie a praxe vyjednávání v Radě Evropské unie. Mezinárodní politologický ústav, 2009.
 • Vybrané otázky rozhodování a vyjednávání v Radě EU. Iuridicum Olomoucense, 2009.
 • Identidad Nacional y el Otro. La República Checa frente a la Unión Europea. Iuridicum Olomoucense, 2010.
 • Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Francie, Německo, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Itálie. Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011.
 • Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Velká Británie, Irsko a Dánsko. Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011.
 • Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Portugalsko, Španělsko, Řecko. Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011.
 • Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Finsko, Rakousko, Švédsko. Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011.
 • Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Lotyšsko, Litva a Estonsko. Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011.
 • Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011.
 • Prosazování národních zájmů členských zemí EU: Bulharsko, Kypr, Malta, Rumunsko. Právnická fakulta Univerzity Palackého, 2011.
 • Prosazování národních zájmů České republiky v EU. Periplum, 2011.

 

Vybrané projekty podpořené Grantovou agenturou ČR

gacr

Vztah českého a unijního soutěžního práva

Projekt vyhodnocuje skutečnou míru harmonizace českého a unijního soutěžního práva, zkušenosti s paralelní aplikací národního a unijního práva na totožné jednání, a to případně i ze strany více příslušných orgánů současně. Projekt se zaměřuje na vybrané oblasti soutěžního práva, zejména základní pojmy a principy, zakázané dohody, zneužívání dominantního postavení a veřejné prosazování, a hodnotí příslušnou legislativu, rozhodovací činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i judikaturu českých soudů ve světle posledního vývoje této problematiky na unijní úrovni. Současně se zabývá přípustností a důsledky paralelní aplikace unijního a národního soutěžního práva na totožné jednání; v tomto případě budou české zkušenosti analyzovány v kontextu zkušeností dalších vybraných států.

Projekt probíhá v letech 2016-2017 a jeho hlavním řešitelem je JUDr. Michal Petr, Ph.D.

 

Dopady unijního práva na vnitrostátní právní řády: komparace situace České a Slovenské republiky

Projekt systematicky zkoumá míru a způsob dopadů práva EU v ČR. Základem analýzy je dataset shromažďující široké spektrum informací o všech návrzích zákonů předložených v ČR mezi lety 1998-2012. Data jsou následně zpracována pomocí kvantitativních metod, vliv práva EU je analyzován pomocí testování hypotéz dotýkajících se obsahového prvku českého právního řádu, fungování legislativního procesu a mechanismů implementace. Aplikovány jsou též kvalitativní metody, zdrojem poznatků jsou též řízené rozhovory s úředníky z exekutivy a parlamentu. Stejná data jsou shromážděna a zpracována i pro Slovensko, což umožňuje jejich vzájemnou komparaci.

Projekt probíhal v letech 2013-2015 a jeho hlavním řešitelem byl JUDr. Robert Zbíral, Ph.D.

 

Právo Evropské unie před českými soudy: teorie a praxe

Projekt se zaměřil na rozbor aplikace práva EU s ohledem na rozhodovací praxi českých soudních instancí. Projekt analyzoval úroveň zdomácnění práva EU v judikatuře českých soudů v první dekádě členství ČR v EU. Zaměřil se na praktické využití principu přímého a nepřímého účinku unijního práva a jeho limity v českém právu; dopady unijních pravidel na status jednotlivců v řízení před českými soudy a hranice jejich vynucení v českém soudním systému; vliv institutu řízení o předběžné otázce a jejich dopad na jednotlivce. Tato témata byla zpracována s ohledem na nejnovější vývoj na úrovni EU, s ohledem na změny přinesené Lisabonskou smlouvou a s ohledem na praxi soudů dalších členských států.

Projekt probíhal v letech 2012-2013 a jeho hlavními řešiteli byli doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D. a JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

 

Princip národní procesní autonomie při aplikaci komunitárního práva

Hlavním cílem projektu byla analýza judikatury českého Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu ve vztahu k aplikaci evropského práva. Zvláštní pozornost byla věnována statusu jednotlivce a změnám, které přinesla Lisabonská smlouva. Hlavním důvodem tohoto záměru byla potřeba klasifikovat přístup české soudní praxe k základním principům evropského práva, která se vyvíjela po přistoupení České republiky k EU, a tímto přispět k systemizaci a unifikaci české právní praxe jak soudní, tak správní. Tyto cíle byly založeny na komparaci stavu v jiných členských státech EU.

Projekt probíhal v letech 2009-2010 a jeho hlavním řešitelem byl doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

 

Vybrané projekty podpořené Visegrádským fondem

visegr

Experiences with Implementation and Application of the EU Law in Visegrad Countries

Projekt analyzoval zkušenosti s aplikací evropského právo v zemích V4, a to v oblastech národního, ústavního práva; vynucení evropského práva národními soudy; aplikace evropského pracovního práva, trestního práva a práva životního prostředí. Cílem bylo shromáždit znalosti, sdílet je v rámci zemí V4 a podpořit přibližovací proces k EU. Projekt také vytvořil kontakty mezi všemi partnery potřebnými pro další vědeckou spolupráci po ukončení projektu.

Projekt probíhal v letech 2010-2012 a jeho hlavním odborným koordinátorem byl doc. JUDr. Václav Stehlík, LL.M., Ph.D.

 

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc