• Interdisciplinární studium politologie, práva a ekonomie

  • Nejširší nabídka výuky evropského práva v českém a slovenském prostředí

  • Kvalitní výuka za účasti nejlepších znalců oboru a zástupců praxe

  • Rozvinutá zahraniční spolupráce

  • Široké uplatnění absolventů na trhu práce

Charakteristika studijního programu

Evropská studia se zaměřením na evropské právo jsou moderním studijním programem, který propojuje studium politologie, práva a ekonomie v jedinečný celek. Politika, právo a hospodářství jsou v posledních letech výrazně ovlivňovány evropským rozhodovacím procesem. Znalost práva, procesů a institucionálního rámce Evropské unie je tedy vysoce důležitá jak pro veřejný sektor, tak i pro každého občana. Evropská studia se zaměřením na evropské právo představují v tomto ohledu unikátní možnost poznání vztahu mezi politikou a právem a dopadů evropské integrace na členské státy a jejich občany. Program představuje nejširší nabídku výuky evropského práva v českém a slovenském prostředí.

Studium Evropských studií se zaměřením na evropské právo dává studentům možnost získat i druhý diplom v rámci tzv. double degree díky spolupráci s Paris-Lodron Universität Salzburg.

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vytváří vhodné studijní podmínky pro studenty, a to i pro ty, co jsou zaměstnaní (např. v podobě individuálních studijních plánů). Studium je navíc podpořeno e-learningovými studijními oporami, které reflektují potřeby právě studentů se zaměstnáním. Studentům se znalostí cizích jazyků dává příležitost k jejich prohloubení díky zahraničním pobytům a stážím.

Uplatnění absolventa

Absolvent Evropských studií se zaměřením na evropské právo najde uplatnění především ve veřejné správě na všech úrovních, kde je dlouhodobý nedostatek odborníků na evropské integrační procesy. Oproti jiným studijním oborům, čistě zaměřeným na politologii nebo evropská studia, jsou absolventi oceňováni pro svou orientaci v právní oblasti. Absolventi mohou své vzdělání uplatnit konkrétně ve státních institucích (Úřad vlády, ministerstva nebo veřejná správa na úrovni krajů), samosprávních institucích (krajská a obecní správa), institucích Evropské unie a jejich přidružených organizacích, evropských regionálních agenturách.

Mimo oblast veřejné správy mnoho absolventů získává uplatnění i v českých nebo zahraničních soukromých firmách, ať již jde o malé a střední podniky nebo nadnárodní korporace, banky nebo právnické firmy.

Nejkomplexnější výuka předmětů z oboru evropského práva v českém a slovenském prostředí dává absolventům našeho programu významnou konkurenční výhodu při vstupu na trh práce. Někteří absolventi využívají znalosti politik, práva a jazyků a živí se jako tlumočníci a překladatelé. Uplatnění absolventů je tedy různorodé a prakticky pokrývá celou veřejnou a velkou část soukromé sféry. Evropská studia se zaměřením na evropské právo tak představují unikátní příležitost specializačního studia pro široké spektrum absolventů bakalářských oborů – od ekonomů, žurnalistů, lingvistů až po inženýry technických oborů.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc