Zahraniční spolupráce

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má rozvinutou spolupráci s univerzitami v mnoha evropských státech. Studenti Evropských studií se zaměřením na evropské právo se mohou účastnit všech programů zahraniční spolupráce, které PF UPOL má, a rozvinout tak své jazykové, odborné i kulturní kompetence. Studijními jazyky jsou angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština. Vzhledem ke spolupráci i se zeměmi střední a východní Evropy je možné prohloubit znalosti polského, slovenského, bulharského či maďarského jazyka.

Studenti Evropských studií se zaměřením na evropské právo mají také možnost získat další odbornou kvalifikaci díky partnerství s Rechtswissenschaftliche Fakultät Paris-Londron Universität v rakouském Salzburku, se kterou je uzavřena mezinárodní dohoda o tzv. double degree (viz podrobnosti níže).

Přehled univerzit, kde je možné realizovat studijní pobyt či stáž v rámci programu Erasmus+, viz níže.

Rozšiřující informace k zahraniční spolupráci je dostupné na Zahraničním oddělení PF UP (http://www.pf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/studenti/).

 

Double Degree s Paris-Lodron-Universität Salzburg (studium v AJ)

Evropská studia se zaměřením na evropské právo, realizovaná Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, jsou specifická a jedinečná také díky zahraniční spolupráci, která je realizována nejen ve standardní rovině mezinárodní akademické spolupráce, ale také prostřednictvím partnerství se salcburskou univerzitou Paris-Lodron-Universität Salzburg a jejím Centrem studií Evropské unie, díky kterému mají studenti tohoto studijního programu mimořádnou možnost absolvovat nejen dlouhodobý a krátkodobý studijní pobyt v zahraničí, ale také získat při splnění všech stanovených podmínek zahraniční vzdělání.

Díky společné přípravě obou programů a sjednocení jejich náplně probíhá na smluvním základě spolupráce v rámci společných studií. Na této úrovni obě instituce zabezpečují pro své studenty a studenty partnerské instituce možnost získat diplom z obou institucí. Podrobnosti smlouvy viz zde.

Pro tyto účely jsou realizovány oběma institucemi dva studijní pobyty, přičemž se jedná o jeden krátkodobý a druhý semestrální. Při krátkodobém pobytu probíhá pro předem vybrané zájemce o zahraniční studium desetidenní exkurz na partnerskou akademickou půdu za účelem seznámení se s vyučujícími a akademickým prostředím, při probíhající výuce realizované společně s rakouským a českým studenty ve speciálně připravených kurzech. Recipročně na tyto krátkodobé pobyty přijíždějí jak čeští studenti do Salzburgu, tak rakouští studenti do Olomouce. Tento krátkodobý pobyt je realizován zároveň jako studijní kurz s ohledem na zájem studentů absolvovat společná studia a získat dvojí diplom.

Pro získání obou diplomů je nutné absolvovat na obou univerzitách i jednosemestrální pobyt, jehož realizace je usnadněna prostřednictvím smluvního základu a programu Erasmus+. V rámci toho studijního pobytu studenti absolvují předměty, které jsou specifické pro zahraniční studijní programy tak, aby mohlo být dosaženo jejich plné uznatelnosti. Podmínky, které musí zájemce o studium splnit, naleznete zde. Podrobnosti k úspěšnému absolvování studia viz zde.

Pro koordinaci a podporu studia v zahraničí obě partnerské instituce ustanovily na svých univerzitách koordinátory, kteří ve spolupráci se zahraničními odděleními realizují podporu studentů při zahraničním studiu. Koordinátorem na PF UPOL je JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA (tel. 733 690 690, email: michal.malacka@upol.cz)

Při úspěšném ukončení studia na domovské univerzitě a získání magisterského titulu mají studenti možnost za předpokladu splnění všech smluvně zakotvených podmínek požádat o druhý diplom z partnerské univerzity. Pro více informací o partnerské instituci je možné nahlédnout na: http://www.uni-salzburg.at 

Pro více informací o studiu viz Study Guide: bearbeitet-studyguide2016-v3.

Erasmus+

Níže je uveden přehled univerzit, se kterými má Právnická fakulta UPOL uzavřené bilaterální dohody o spolupráci, a je zde tudíž možné realizovat studijní pobyt či stáž.

 • Bulharsko
  • Paisii Hilendarski University of Plovdiv
 • Estonsko
  • International University Audentes in Tallinn
 • Francie
  • Université d´Auvergne – Clermont Ferrand
  • Université de la Rochelle
  • Université Paris-Sud
  • Université de Savoie Chambery
  • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
 • Chorvatsko
  • Zagreb University, Zagreb
 • Itálie
  • Universita‘ Degli Studi di Ferrara
  • Universita‘ Degli Studi di Milano – Scienze Politiche
  • Universitá degli Studi di Napoli – Federico II
 • Maďarsko
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • Německo
  • Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
  • Technische Universität Dresden
  • Universität Leipzig
  • Universität Potsdam
  • Universität Rostock
 • Nizozemsko
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Haagse Hogeschool in Hague
 • Polsko
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Jagielloński Kraków
  • Uniwersytet Opolski, Opole
 • Rakousko
  • Karl-Franzens-Universität Graz
  • Universität Paris Lodron Salzburg
 • Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Trnavská univerzita v Trnave
 • Španělsko
  • Universidad Autónoma de Madrid
  • Universidad de Granada
  • Universidad de Santiago de Compostela
  • Universidad de Málaga
  • Universidade de A Coruňa (možnost studia v AJ)
  • Universidad de Salamanca 
 • Velká Británie
  • University of Wolverhampton
  • John Moores University in Liverspool
  • Sheffield Hallam University
  • Northumbria University

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc