Zahraniční spolupráce

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má rozvinutou spolupráci s univerzitami v mnoha evropských státech. Studenti Evropských studií se zaměřením na evropské právo se mohou účastnit všech programů zahraniční spolupráce, které PF UPOL má, a rozvinout tak své jazykové, odborné i kulturní kompetence. Studijními jazyky jsou angličtina, němčina, francouzština, italština a španělština. Vzhledem ke spolupráci i se zeměmi střední a východní Evropy je možné prohloubit znalosti polského, slovenského, bulharského či maďarského jazyka.

Studenti Evropských studií se zaměřením na evropské právo mají také možnost získat další odbornou kvalifikaci díky partnerství s Rechtswissenschaftliche Fakultät Paris-Londron Universität v rakouském Salzburku, se kterou je uzavřena mezinárodní dohoda o tzv. double degree (viz podrobnosti níže).

Přehled univerzit, kde je možné realizovat studijní pobyt či stáž v rámci programu Erasmus+, viz níže.

Rozšiřující informace k zahraniční spolupráci je dostupné na Zahraničním oddělení PF UP (http://www.pf.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/studenti/).

Proč studovat v zahraničí?

Studijní pobyt v zahraničí přináší studentům, pedagogům i vědeckým pracovníkům vysokých škol zkušenost, kterou lze těžko nahradit jakkoli usilovným studiem v knihovně nebo posluchárně. Nemáme na mysli pouze nové znalosti a poznatky, ale především zkušenosti kulturní či osobní. Aby však studijní pobyt v jiné zemi splnil vaše očekávání, je potřeba se na něj připravit, přemýšlet o tom, co od něj vlastně očekáváte. Než se vydáte studovat do zahraničí, je tedy nezbytné především

1. Definovat si své cíle 
Proč chcete studovat v zahraničí? Motivy mohou být různé a ne vždy nejsilnější bývají ty akademické. Může to být touha po poznání určitého místa, kultury, zdokonalení v jazyce, touha osamostatnit se, atd. Samozřejmě i tyto motivy mohou být důvodem, je ale dobré si jich být vědom.

2. Ujasnit si, jak chcete svých cílů dosáhnout
Ve které oblasti, zemi nebo městě byste chtěli studovat? Proč jste si vybrali právě toto místo? Je pro vás přijatelné i nějaké jiné místo? Jak dlouho chcete zůstat v zahraničí (léto, semestr, rok)? Kdy chcete začít? Máte představu o finančním krytí svého studia? Nakolik ovládáte jazyk dané země?

3. Ujasnit si studijní záležitosti 
Jste připraveni přijmout obtíže studia v cizí zemi? Způsob studia se v jiné zemi bude pravděpodobně značně lišit a spolu s jazykovými problémy může přinést nejednu horkou chvilku či probdělou noc. Které předměty nebo kurzy byste chtěli studovat? Jak prohlubují nebo doplňují kurzy vašeho programu doma? Uzná vám katedra předměty absolvované během stáže? Máte specifické požadavky, pokud jde o obor, titul, program? Jiné nároky na vás bude pochopitelně klást letní škola angličtiny a jiné doktorský program. Chcete v zahraničí získat titul? Jestliže ano, bude vám tento titul uznán, pomůže vám například získat lepší zaměstnání? Jaké jsou vaše dosavadní studijní výsledky? Čím lepší, tím větší šanci máte získat stipendium, tím více nejspíš vytěžíte ze zdrojů, které se vám nabízí. Ne že by vynikající studijní průměr byl zárukou úspěchu, ale přesto svědčí o seriózním přístupu ke studiu.

4. Upřímně zhodnotit osobní předpoklady
Jak jste schopni vyrovnat se s novými situacemi? Pobyt v zahraničí před vás postaví jistě mnohé!

5. Pobyt v zahraničí optimálně načasovat 
Počítejte s tím, že budete potřebovat nejméně rok na přípravu výjezdu, zejména pokud si vedete korespondenci sami. Pochopitelně, pokud jde o již zavedený program nebo letní školu, bude doba kratší. V předstihu si zajistěte vízum.

Double Degree s Paris-Lodron-Universität Salzburg (studium v AJ)

Evropská studia se zaměřením na evropské právo, realizovaná Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, jsou specifická a jedinečná také díky zahraniční spolupráci, která je realizována nejen ve standardní rovině mezinárodní akademické spolupráce, ale také prostřednictvím partnerství se salcburskou univerzitou Paris-Lodron-Universität Salzburg a jejím Centrem studií Evropské unie, díky kterému mají studenti tohoto studijního programu mimořádnou možnost absolvovat nejen dlouhodobý a krátkodobý studijní pobyt v zahraničí, ale také získat při splnění všech stanovených podmínek zahraniční vzdělání.

Díky společné přípravě obou programů a sjednocení jejich náplně probíhá na smluvním základě spolupráce v rámci společných studií. Na této úrovni obě instituce zabezpečují pro své studenty a studenty partnerské instituce možnost získat diplom z obou institucí. Podrobnosti smlouvy viz zde.

Pro tyto účely jsou realizovány oběma institucemi dva studijní pobyty, přičemž se jedná o jeden krátkodobý a druhý semestrální. Při krátkodobém pobytu probíhá pro předem vybrané zájemce o zahraniční studium desetidenní exkurz na partnerskou akademickou půdu za účelem seznámení se s vyučujícími a akademickým prostředím, při probíhající výuce realizované společně s rakouským a českým studenty ve speciálně připravených kurzech. Recipročně na tyto krátkodobé pobyty přijíždějí jak čeští studenti do Salzburgu, tak rakouští studenti do Olomouce. Tento krátkodobý pobyt je realizován zároveň jako studijní kurz s ohledem na zájem studentů absolvovat společná studia a získat dvojí diplom.

Pro získání obou diplomů je nutné absolvovat na obou univerzitách i jednosemestrální pobyt, jehož realizace je usnadněna prostřednictvím smluvního základu a programu Erasmus+. V rámci toho studijního pobytu studenti absolvují předměty, které jsou specifické pro zahraniční studijní programy tak, aby mohlo být dosaženo jejich plné uznatelnosti. Podmínky, které musí zájemce o studium splnit, naleznete zde. Podrobnosti k úspěšnému absolvování studia viz zde.

Pro koordinaci a podporu studia v zahraničí obě partnerské instituce ustanovily na svých univerzitách koordinátory, kteří ve spolupráci se zahraničními odděleními realizují podporu studentů při zahraničním studiu. Koordinátorem na PF UPOL je JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA (tel. 733 690 690, email: michal.malacka@upol.cz)

Při úspěšném ukončení studia na domovské univerzitě a získání magisterského titulu mají studenti možnost za předpokladu splnění všech smluvně zakotvených podmínek požádat o druhý diplom z partnerské univerzity. Pro více informací o partnerské instituci je možné nahlédnout na: http://www.uni-salzburg.at 

Pro více informací o studiu viz Study Guide: bearbeitet-studyguide2016-v3.

Double Degree z pohledu absolventky Kristiny Hrbkové

Studium na Univerzitě Salzburk jsem absolvovala v roce 2017 – 2018 a bylo pro mne velmi obohacující. Věnovali jsme se hodně případovým studiím, v rámci kterých jsme měli možnost kombinovat všechny své dosavadní znalosti z oblasti práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů a dovednosti jako prezentování a vyjednávání v cizím jazyce. Vytvářeli jsme legislativní návrhy, národní pozice, několikrát jsme simulovali jednání na úrovni Evropské rady a Rady.

Studium bylo náročné, ale skvěle doplňuje program Evropská studia se zaměřením na evropské právo. Každému, který by se chtěl otázkám Evropské unie a evropského práva věnovat a mít představu o tom, jak to vypadá v praxi, jej můžu vřele doporučit. Navíc, studenti jsou zpravidla z více evropských zemí a v anglickém jazyce, což simuluje i samotné prostředí Bruselu a Evropské unie.

Studenti mají také možnost požádat o finanční podporu z programu Erasmus+. A kromě toho poznat tak krásnou zemi, jakou naše sousední Rakouskou je!

Erasmus+

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

 • Bulharsko
  • Paisii Hilendarski University of Plovdiv
 • Estonsko
  • International University Audentes in Tallinn
 • Francie
  • Université d´Auvergne – Clermont Ferrand
  • Université de la Rochelle
  • Université Paris-Sud
  • Université de Savoie Chambery
  • Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
 • Chorvatsko
  • Zagreb University, Zagreb
 • Itálie
  • Universita‘ Degli Studi di Ferrara
  • Universita‘ Degli Studi di Milano – Scienze Politiche
  • Universitá degli Studi di Napoli – Federico II
 • Maďarsko
  • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • Německo
  • Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
  • Technische Universität Dresden
  • Universität Leipzig
  • Universität Potsdam
  • Universität Rostock
 • Nizozemsko
  • Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Haagse Hogeschool in Hague
 • Polsko
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Uniwersytet Jagielloński Kraków
  • Uniwersytet Opolski, Opole
 • Rakousko
  • Karl-Franzens-Universität Graz
  • Universität Paris Lodron Salzburg
 • Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Trnavská univerzita v Trnave
 • Španělsko
  • Universidad Autónoma de Madrid
  • Universidad de Granada
  • Universidad de Santiago de Compostela
  • Universidad de Málaga
  • Universidade de A Coruňa (možnost studia v AJ)
  • Universidad de Salamanca 
 • Velká Británie
  • University of Wolverhampton
  • John Moores University in Liverspool
  • Sheffield Hallam University
  • Northumbria University

   Stáže mimo Erasmus+

   Právnická fakulta podporuje dlouhodobé zahraniční pracovní stáže (1 měsíc a více), které lze obsahově podřadit do kurikula studijního programu/oboru – náplň práce uvedená v Training Agreementu musí odpovídat profilu studenta příslušného studijního programu (např. editace webových stránek neodpovídá profilu studenta žádného studijního programu PF).

   Takovou stáž je možno uznat na PF (předmět Zahraniční pracovní stáž – předmět B), pokud byly splněny následující podmínky: 

   1)      Před zahájením stáže byl schválen Training Agreement (dále také jen jako TA – třístranná dohoda uzavřená mezi studentem, hostitelskou organizací a PF). Training Agreement se předkládá na ZO, schvaluje jej proděkan pro zahraniční záležitosti.

   2)      Máte potvrzení o vykonání stáže v délce odpovídající délce uvedené v TA.

   3)      Podali jste žádost o uznání stáže.

   4)      K žádosti o uznání stáže jste přiložili zprávy o průběhu stáže  (průběžná a závěrečná) U stáží v délce do 1,5 měsíce stačí závěrečná zpráva.

   Na podporu stáže v zahraniční je možno zažádat o mimořádné stipendium. Žádost se podává na Zahraniční oddělení PF UP, a to v až v okamžiku, kdy je schválen TA (viz výše).

   Náležitosti žádosti:

   1. identifikace hostitelské organizace (název hostitelské organizace, její sídlo – město, stát),
   2. termín a délka stáže,
   3. očekávaný přínos stáže pro Váš budoucí profesní život,
   4. předpokládané měsíční náklady (především náklady na ubytování, cestovné a stravu),
   5. požadovaný příspěvek od PF,
   6. číslo konta, kam lze zaslat přiznané mimořádné stipendium.

   Posouzení a vyřízení žádosti vyžaduje určitý čas, a proto je třeba podat žádost s dostatečným předstihem (min. 1 měsíc před zahájením stáže).

   Po absolvování stáže je třeba dodat na ZO Potvrzení o vykonání stáže s uvedením přesného termínu stáže.

Evropská studia se zaměřením na evropské právo

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D
+420 585 63 7700
petra.mestankova@upol.cz


Adresa:
Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 8
771 11, Olomouc